Od 31. jula do 2. augusta u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma bit će potpisivani ugovori sa korisnicima granta "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH", utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2019. godinu za Program 1. "Stvaranje novog turističkog proizvoda kroz promociju svih oblika turizma".

Odluku o izboru korisnika sredstava za sufinansiranje projekata potpisala je 15. jula resorna ministrica Edita Đapo, a na osnovu "Prijedloga Komisije za ocjenjivanje prijava pristiglih putem Javnog poziva za sufinansiranje projekata za Program broj 1, Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima -Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH" odobrenih po Javnom pozivu za 2019. godinu.

U nastavku pogledajte tabelarni prikaz kome je sve dodijeljeno gotovo 1,5 miliona KM, od čega više od 700.000 KM ide u Hercegovinu. Za sredstva su aplicirala 52 subjekta (pravna lica, udruženja, pojedinci).