Ukupna količina nastalog otpada u Federaciji BiH u 2018. godini iznosila je 9.652.414 tona. Količina otpada iz područja B – Vađenje rude i kamena učestvovala je sa 65,8 posto u ukupnoj količini, C – Prerađivačka industrija sa 14,3 posto, D – Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom i plinom sa 19,5 posto i F – Građevinarstvo 0,4 posto.

Količina nastalog opasnog otpada iznosila je 8.969 tona. Najveći dio opasnog otpada dolazi iz proizvodnje baznih metala i iznosi 4.599 tona, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

Podaci o otpadu iz proizvodnih djelatnosti prikupljeni su pomoću Godišnjeg izvještaja o nastanku otpada (OTP), a na osnovu godišnjeg Plana sprovođenja statističkih aktivnosti za 2019. godinu. Izvještajne jedinice su poslovni subjekti i dijelovi poslovnih subjekata koji su registrovani u sektoru B – Vađenje ruda i kamena, C – Prerađivačka industrija (isključujući oblast Reciklaže), D – Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom energijom i plinom i F - Građevinarstvo, a koja imaju 10 i više zaposlenih.