Razlozi za pripremu ovog zakona su izvršavanje presude Ustavnog suda FBiH od 13.12.2016. godine koja se ovim putem i fomalno izvršava, zaključci Vlade FBiH od 30.5.2019., 17.10.2019. i 22.11.2019. godine, kao i zaključak Zastupničkog doma Parlamenta FBiH od 5.12.2019. godine.

Novim zakonskim rješenjem djelokrug rada Federalne uprave za inspekcijske poslove se širi i na oblasti rada humanitarnih organizacija i socijalne i dječije zaštite, tako da su predviđena radna mjesta inspektora za humanitarnu djelatnost i inspektora za socijalnu i dječiju zaštitu.

Presudom Ustavnog suda FBiH od 13.12.2016. godine utvrđeno je da su odredbe iz člana 37. i člana 44. Zakona o inspekcijama FBiH suprotne odredbama Ustava FBiH. S tim u vezi, Vlada FBiH je zaključkom od 30.5.2019 godine obavezala nadležne organe federalne vlasti da usklade odredbe ovog zakona sa presudom i upute ih u parlamentarnu proceduru. Osim toga, svojim zaključcima od 17.10.2019. i 22.11.2019. godine Vlada je obavezala nadležne organe federalne vlasti da pripreme i u parlamentarnu proceduru upute prijedlog Zakona o dopunama Zakona o inspekcijama FBiH tako da se djelokrug rada federalne inspekcije proširi i na oblasti rada humanitarnih organizacija i socijalnu i dječiju zaštitu.

Na sličan način je i Zastupnički dom Parlamenta FBiH 5.12.2019. godine obavezao nadležne organe federalne vlasti da pripreme i u parlamentamu proceduru upute prijedlog dopuna ovog zakona kojim bi oblast socijalne i dječije zaštite bila u djelokrugu rada federalne inspekcije.