Na dnevnom redu današnje sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koja je počela u Sarajevu je prijedlog za davanje saglasnosti na novu, nižu veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije BiH, počevši od 1.1.2020. godine.

Federalna vlada će razmatrati i Nacrt zakona o visini stope zatezne kamate. Ovaj zakon propisuje i način obračuna zatezne kamate za dužničko-povjerilačke odnose, u slučaju kada dužnik kasni sa ispunjenjem novčane obveze, a njegove odredbe primjenjuju se na sve slučajeve u kojima zatezna kamata nije propisana posebnim zakonom.

Bit će razmatran i Program utroška preostalog dijela sredstava kapitalnog transfera javnim poduzećima Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, namijenjenog za sufinansiranje izgradnje željezničke infrastrukture u iznosu od 5.327.000 KM.

Na inicijativu Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Vlada će razmatrati izmijene i dopune Odluke o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima, namijenjenih za podršku regionalnim centrima za upravljanje komunalnim otpadom u Federaciji BiH.

Federalna vlada izjasnit će se i o prihvatanju granta po Sporazumu o finansiranju i projektu zaključenom između Njemačke razvoje banke (KfW) i BiH i FBiH, u iznosu do 9.500.000 eura, namijenjenog za realizaciju projekta energetske efikasnosti u javnim zgradama, te o prihvatanju zaduženja, posredstvom iste banke, od 15 miliona eura za realizaciju projekta rehabilitacije i modernizacija crpno-akumulacijske hidroelektrane Čapljina.