Iznos od 1.384.144,66 KM raspodijeljen je za finansiranje programa i projekata koji se odnose na zadovoljavanje potreba osoba sa invaliditetom kroz poboljšanje životnih uvjeta i rada njihovih organizacija.

Daljnjih 48.405,77 KM namijenjeno je finansiranju programa i projekata za smještaj i utočište žrtvama torture i nasilja (sigurne kuće), a 63.887,32 KM za rad javnih kuhinja.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će, najkasnije u roku od 30 dana, zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli novca sa svim korisnicima odabranim na osnovu javnog poziva.

Danas je usvojena i informacija ovog ministarstva o aktivnostima na realizaciji dodijeljenog novca po osnovu javnog poziva za finansiranje projekata i programa iz sredstava ostvarenih po osnovu naknada za privređivanje igara na sreću.

Vlada FBiH je odobrila prolongiranje roka do 28.2.2021. godine, do kojeg korisnici moraju Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike izvještaj o namjenskom utrošku novca dostaviti, o čemu će ono Vladu izvijestiti najkasnije do 31.3.2021.godine.