Vlada podržava aktivnosti za nabavku medicinske opreme putem UNDP-a, kao adekvatan odgovor na trenutno nepovoljnu epidemiološku situaciju i potrebu hitnog djelovanja s ciljem osiguranja neohpodne opreme. Prihvatila je i Prijedlog sporazuma o ostvarivanju rezultata za Hitni COVID-19 projekat kojeg finansira Međunarodna banka za obnovu i razvoj, a Razvojnim programom Ujedinjenih naroda (UNDP).

Federalna vlada je, također, dala saglasnost na Sporazum o ostvarivanju rezultata za ovaj projekat i za njegovo potpisivanje ovlastila federalnog ministra zdravstva.

Prihvaćena je procjena sredstava potrebnih za nabavku osnovne zaštitne opreme i medicinskih sredstava u federalnim ustanovama socijalne zaštite. Imajući u vidu da je, u okviru Hitnog projekta za COVID-19 u BiH, u skladu sa Odlukom o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između BiH i Svjetske banke - Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) planirana podrška javnim ustanovama socijalne zaštite s kolektivnim smještajem u Federaciji BiH koja će biti jednokratno realizovana kroz nabavku neophodne medicinske zaštitne opreme i sredstava, ocjena je Vlade FBiH da, u ovom trenutku, ne postoji potreba za izdvajanjem interventnih sredstava za ove namjene.

Također, Vlada FBiH se upoznala sa zahtjevom Ureda za reviziju institucija u FBiH za dostavu podataka radi provođenja revizije učinka o temi "Učinkovitosti mjera za smanjenje posljedica pandemije COVID-19". Federalna vlada cijeni da se radi o sveobuhvatnim mjerama, koje uključuju, između ostalog, direktne i indirektne intervencije prema privrednim subjektima i nižim nivoima vlasti, te da njihovi efekti mogu biti ocijenjeni tek nakon što ih analiziraju Federalno ministarstvo finansija za kantone i općine, odnosno Finansijsko-informatička agencija za privredne subjekte.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo vodoprivrede, poljoprivrede i šumarstva i Federalno ministarstvo zdravstva danas su zaduženi da procijene mjere koje su poduzimane u okviru nadležnosti, te da o tome informiraju Ured premijera FBiH i Koordinacioni odbor za stabilizaciju privrede i saniranje posljedica pandemije koronavirusa.

Ured premijera FBiH i Koordinacioni odbor će, nakon pribavljanja svih podataka, Vladi FBiH dostaviti sveobuhvatnu informaciju o efektima mjera za ublažavanje negativnih posljedica pandemije COVID-19. Vlada će, nakon usvajanja, informaciju dostaviti Uredu za reviziju institucija FBiH, saopćila je Vlada FBiH.