Okružni sud u Istočnom Sarajevu početkom februara ove godine oslobodio je Mumovića odgovornosti za zločine počinjene u Vlasenici, a na ovu presudu je Okružno javno tužilaštvo uložilo žalbu, koju je Vrhovni sud odbio kao neosnovanu.

Tužilaštvo je žalbu izjavilo zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka i pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, s prijedlogom da se prvostepena presuda ukine, predmet vrati na ponovno odlučivanje ili da se presuda preinači u osuđujuću. Branilac optuženog je u odgovoru na žalbu predložio da se ona u cijelosti odbije kao neosnovana i potvrdi prvostepena presuda.

Mumović je oslobođen optužbi da je u Vlasenici u maju 1992, zajedno s četiri pripadnika Stanice javne bezbjednosti Vlasenica, došao do pritvorske prostorije koja se nalazila u prizemlju zgrade policije, u kojoj je bilo nezakonito zatvoreno najmanje 12 civila bošnjačke nacionalnosti, te je dvojicu od njih počeo tući, nanoseći im tjelesne i duševne patnje.

Oslobođen je odgovornosti i da je 2. maja 1992., zajedno s još jednim policajcem, došao do jedne kuće u Vlasenici i vlasniku naredio da krene s njima kako bi dao izjavu, zatim su ga tukli gumenim palicama, kundacima automatskih pušaka i rukama, a premlaćivanju su se pridružila još dvojica pripadnika rezervnog sastava policije.

U obrazloženju prvostepene presude je navedeno kako Okružno javno tužilaštvo nije dokazalo postojanje oružanog sukoba između Armije Bosne i Hercegovine i Vojske Republike Srpske (VRS) u maju 1992, budući da je VRS formirana 12. maja te godine, kao i da konkretno krivično djelo mora biti počinjeno za vrijeme rata.

Vijeće Vrhovnog suda je, nakon razmatranja žalbe, utvrdilo da odlučne činjenice koje se tiču oružanog sukoba i radnji optuženog u fizičkom zlostavljanju u vezi s tim sukobom nisu dokazane, pa tako ni da je Mumović počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

- Sud pravilno polazi od toga da optužba nije dokazala postojanje oružanog sukoba na području Vlasenice u vrijeme izvršenja krivičnog djela. Od ovog pitanja zavisi mogućnost uspostavljanja uzročno-posljedične veze sa radnjama koje se optuženom stavljaju na teret i na kraju, ako bi se utvrdilo da ih je preduzeo, pravna ocjena krivičnog djela - navodi se u drugostepenoj presudi, piše Detektor.