Tri godine trajao je upravni spor koji je pred Kantonalnim sudom u Sarajevu pokrenuo Sindikat radnika u zdravstvu Kantona Sarajevo, čiji je predsjednik prim. dr. Edo Selimić, protiv Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS u predmetu za utvrđivanje reprezentativnosti Sindikata doktora medicine i stomatologije KS.

U presudi od 11. februara ove godine, Kantonalni sud odlučio je u korist Selimića i njegovog Sindikata, te utvrdio da druga sindikalna organizacija doktora medicine i stomatologije nije reprezentativna.

Kako se navodi u presudi Kantonalnog suda, prema Zakonu o radu, sindikat se za određenu djelatnost smatra reprezentativnim ukoliko ispunjava uvjet da ima najmanje 30 posto članova od ukupnog broja uposlenika u području te djelatnosti na nivou kantona, odnosno Federacije.

- Članom 125. Zakona o radu propisano je da se reprezentativnim sindikatom za teritorij Federacije smatra onaj sindikat koji, pored uvjeta iz člana 122. ovoga zakona, ispunjava i uvjet da ima najmanje 30 posto članova u odnosu na ukupan broj uposlenika u Federaciji, prema podacima Federalnoga zavoda za statistiku. (...) Osporenim rješenjem utvrđeno je da Sindikat doktora medicine i stomatologije KS ima 40 posto članova od ukupnog broja zaposlenih u djelatnosti doktora medicine i stomatologije, koji je utvrđen na osnovu podataka Ljekarske, odnosno Stomatološke komore... Međutim, tužilac osporava reprezentativnost Sindikata doktora medicine i stomatologije KS, jer ne postoji djelatnost doktor medicine i stomatologije. Naime, tuženi nije mogao izdvojiti djelatnost doktora medicine i djelatnost stomatologa jer u nomenklaturi ta djelatnost ne postoji, te su pogrešno primijenjene odredbe članova 123., 124., 125. i 127. Zakona o radu – navodi se u obrazloženju Kantonalnog suda u Sarajevu.

Dodaje se da je prema važećoj klasifikaciji, djelatnost zdravstvene zaštite razvrstana na tri grane djelatnosti: djelatnost bolnica, djelatnost medicinske i stomatološke prakse te ostale djelatnosti zdravstvene zaštite.

- S obzirom da su u Sindikatu doktora medicine i stomatologije zaposleni u sve tri navedene djelatnosti, sud smatra da je tuženi bio dužan pribaviti podatke i utvrditi tačan broj zaposlenih u sve tri djelatnosti, pa nakon toga cijeniti da li podnosilac zahtjeva ima uslove u pogledu reprezentativnosti - piše u presudi Kantonalnog suda Sarajevo.

Osporavanje reprezentativnosti Sindikatu doktora medicine i stomatologije na kantonalnom nivou automatski se prenosi i na nivo Federacije, odnosno postojeći Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH. Iz ove sindikalne organizacije ističu da su registrovani u svih deset kantona na području Federacije te su sve kantonalne organizacije članice Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH.

- U osam od deset kantona reprezentativni smo, što nam omogućava da potpisujemo svoj kolektivni ugovor. U mnogim kantonima su pojedinci, najčešće iz ostalih sindikata koji djeluju u zdravstvu, tužili resorna ministarstva, a u vezi s našom reprezentativnosti. Ti sudski sporovi su u toku, ali su u dva kantona presude bile u našu korist (BPK i Livanjski kanton), dok je u Sarajevu presuda rezultirala poništenjem reprezentativnosti i vraćanjem na ponovno odlučivanje – navode iz Saveza strukovnih sindikata te dodaju kako Sud u upravnom postupku nije ni odlučivao, nego je postupak vratio na početak, što znači da će nadležna ministarstva u KS i Federalno ministarstvo ponovo odlučivati o istom pitanju.

Prema riječima predsjednika UO Saveza dr. Rifata Rijada Zaida, ovdje se radi o tome žele li zakonodavna i izvršna vlast doktore za socijalne partnere ili žele da te iste doktore predstavlja neko drugi.

- Zakon o liječništvu, član 5., nas prepoznaje kao djelatnost. Iz tog zakona smo i crpili našu reprezentativnost. Ovaj zakon je ujedno i naš glavni argument da kao sindikat imamo reprezentativnost. To je je argument koji će na kraju svi prihvatiti, baš kao što su i vlade drugih kantona – uvjeren je Zaid.  

Dr. Zaid naglašava da je zbog gubitka reprezentativnosti onemogućen socijalni dijalog u trenutku kada se pripremao kolektivni ugovor za doktore medicine i stomatologije u Kantonu Sarajevo.

- Time što smo izgubili reprezentativnost gubimo i mogućnost rješavanja radno-pravnog statusa – kaže Zaid.

Faktor je svojevremeno pisao o raskolu između nekoliko sindikalnih organizacija u Kantonu Sarajevo koje okupljaju djelatnike iz oblasti zdravstva. Predsjednik Sindikata radnika u zdravstvu KS dr. Edo Selimić za naš portal tada je iznio stav kako politička vlast u Kantonu formiranjem zasebnih sindikata ljekara i stomatologa želi unijeti razdor među zdravstvene radnike.

- Htjeli su da pocijepaju ovaj naš izvorni Sindikat i onda su napravili Sindikat ljekara i stomatologa i poseban Sindikat na KCUS-u. Sve ono što je vlast učinilla da izvorni Sindikat radnika u zdravstvu KS podijeli na ljekare i druge uposlenike, sada će im se obiti o glavu jer medicina je oblast koja "kupuje" socijalni mir – izjavio je Selimić.

Nakon donošenja spomenute odluke Kantonalnog suda, Sindikat doktora medicine i stomatologije KS podnio je zahtjev Vrhovnom sudu Federacije BiH za vanredno preispitivanje navedene presude.

U međuvremenu, iz Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije najavili su mirni protest članstva u Sarajevu koji bi trebao biti održan u subotu, 11. maja. Prema najavama dr. Zaida, ako do tada ne budu riješeni njihovi zahtjevi, mirni protest mogao bi prerasti u generalni štrajk ljekara u cijeloj Federaciji.