Uzimajući u obzir činjenicu da primjena aktuelne tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata u Federaciji Bosne i Hercegovine proizvodi značajna finansijska opterećenja po budžetska sredstva, Vlada FBiH je naložila da se pristupi izmjeni zakona, kako bi se definirao pravni osnov za uređenje ove oblasti putem podzakonskog akta koji bi donijelo Federalno ministarstvo pravde.

Na današnjem dnevnom redu je predviđen i Prijedlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, po hitnom postupku, Prijedlog zakona o stečaju, kao i Nacrt zakona o izmjeni i dopuni zakona o raseljenim osobama i povratnicima u FBiH i izbjeglicama iz BiH.

Razmatrat će se i Program rada Vlade FBiH za 2020. godinu.

Pred zastupnicima bi trebalo da se nađu i izvještaji o poslovanju JP Hrvatske telekomunikacije Mostar, ali i BH Telecoma.