Kolegij Zastupničkog doma i predlagači usaglasili su zaključke vezano za usložnjavanje sigurnosne situacije u oblasti unutrašnje sigurnosti, a povodom aktivnosti na uspostavi rezervnog policijskog sastava entiteta RS.

Zaključke je podržalo svih 60 zastupnika koji su bili prisutni u sali. Zastupnici HDZ-a nisu se vratili sa pauze, tako da nisu ni glasali.

Ovo su usvojeni zaključci:

1 . Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH traži od predstavnika međunarodne zajednice u BiH, a prije svega OHR-a koji ima izvršni mandat definisan Dejtonskim mirovnim sporazumom, da zbog narušavanja sigurnosti i uznemirenosti građana u BiH odmah i neodložno zaustavi antidejtonske aktivnosti na donošenju Zakona o izmjenama i dopunama zakona o policiji i unutrašnjim poslovima RS-a.

2. Zastupnički dom Parlamenta Federacje BiH traži od nadležnih državnih institucija procjenu sigurnosno-političke situacije u zemlji nakon usvajanja spomenutog zakona.

3. Zastupnički dom poziva Vladu FBiH i preporučuje kantonalnim vladama radi sveukupnog sigurnosnog ambijenta na području Federacije BiH da popuni aktivni policijski sastav u skladu sa pravilnicima o unutrašnjoj sistematizaciji radnih mjesta policijskih službenika, kao i njihovo adekvatno opremanje.

4.  Ukoliko aktivnosti na donošenju zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima RS-a ne budu obustavljene ili zaustavljene, Federacija BiH će preduzeti adekvatne mjere na zaštiti sigurnosti svih građana.

Vanredna sjednica Zastupničkog doma je završena nakon glasanja o zaključcima.