U skladu s tim, prioriteti Vlade FBiH će biti usmjereni na projekte intenziviranja privrednog razvoja, jačanja unutrašnje društvene stabilnosti Federacije i jačanja vladavine prava, te će Vlada FBiH u saradnji s drugim nivoima vlasti raditi na evroatlanskim integracijama u cilju obezbjeđenja dugoročno održivog i stabilnog sistema koji će FBiH učiniti konkurentnijom.

Rađen je na osnovu usvojenih sektorskih strateških dokumenata, Programa ekonomskih reformi FBiH 2020. - 2022., Reformske agende za period 2018. - 2022. i godišnjih planova rada federalnih ministarstava koji su dostavljeni na obradu Federalnom zavodu za programiranje razvoja.