Sredstva povoljnog zajma bit će usmjerena na Republiku Srpsku (37,5%), Federaciju Bosne i Hercegovine (61,5%) i Distrikt Brčko (1%). Cilj predložene makrofinansijske pomoći je da se pomogne Bosni i Hercegovini, odnosno entitetima i Brčko Distriktu BiH u budžetskim potrebama koje su se javile kao posljedica pandemije virusa korona.

Pomoć je namijenjena kao podrška BiH za ekonomsku stabilizaciju i program reformi, a isplaćuje se u dvije rate, od kojih svaka iznosi do 125 miliona eura. Prva tranša se isplaćuje bez ikakvih dodatnih mjera ekonomske politike i bit će dostupna nakon stupanja na snagu ovog memoranduma i sporazuma o zajmu.

Druga tranša se očekuje nakon ispunjenja definisanih mjera ekonomske politike u Bosni i Hercegovini, odnosno entitetima i Brčko Distriktu, koje se odnose na jačanje institucionalnog okvira za makroekonomsku analizu i planiranje, finansijski sektor, dobro upravljanje i borbu protiv korupcije, kao i podršku ekonomskom oporavku i zapošljavanju.

Prijedlozi memoranduma i sporazuma sa osnovama za vođenje pregovora biće dostavljeni Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za njihove potpisnike predloženi su ministar finansija i trezora BiH, a u ime Centralne banke BiH njen guverner.