Između ostalog na ovoj listi nalaze se brojni spomenici, kuće u kojima su donošene historijske odluke, ali i mjesta stradanja. 

Na Šehitlucima u Banjoj Luci početkom juna 1941. godine održano je oblasno partijsko savjetovanje kome su prisustvovali Đuro Pucar-Stari, Šefket Maglajlić, Josip i Ivica Mažar, Branko Babić, Vaso Butozan, Karlo Rojc, Kasim Hadžić, Veljo Stojnić, Ilija Došen, Boško Šiljegović, Mićo Šurlan i Relja Lukić. Tada su saopćene odluke aprilskog plenuma CK KPJ o političkoj mobilizaciji ljudi za borbu protiv okupatora i o radu na prikupljanju oružja.

Spomenik na Šehitlucima 

Kuća Narodnih heroja Ivice, Šoše i Drage Mažar u ulici Braće Odića broj 39 u Banjoj Luci, u kojoj su rođeni i živjeli braća Mažar, proglašeni narodnim herojima.  

Kuća u ulici Veselina Masleše broj 18 u Banjoj Luci, u kojoj je proveo veći dio života Veselin Masleša, narodni heroj koji je neosporno bio jedan od najistaknutijih komunista u BiH.  

Zgrada Narodne osnovne škole u Gornjoj Jošavici kod Čelinca, u kojoj su četnici ubili veći broj partizana, među kojima i dr. Mladena Stojanovića, narodnog heroja, istaknutog rukovodioca ustaničke vojske u Bosanskoj krajini. Osim toga tu je stradao čitav štab IV krajiškog odreda, a strijeljan je i narodni heroj Zdravko Čelar.

Zgrada Narodne osnovne škole u Skender-Vakufu, u kojoj je februara mjeseca 1942. godine održano Vojno Savjetovanje rukovodilaca Narodnooslobodilačke borbe za Bosansku krajinu. Savjetovanjem je rukovodio Đuro Pucar-Stari.

Rodna kuća narodnog heroja Mahmuta Bušatlije u ulici Mahmuta Bušatlije broj 22 u Bugojnu.

Zgrada Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a u ulici 20. augusta u Mrkonjić Gradu, u kojoj je 26. i 27. novembra 1943. godine održano Prvo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine.

Zgrada u kojoj je održano Prvo zasjedanje AVNOJ-a u Mrkonjić Gradu 

Kuća Jelene Burić u ulici Ejuba Ademovića broj 19 u Jajcu, u kojoj je boravio radio i spavao Tito, a uz njega i Aleksandar Ranković-Marko.

Dom AVNOJ-a sada Spomen-muzej Drugog zasjedanja AVNOJ-a u Jajcu. Zgrada u kojoj je 29. i 30. novembra 1943. godine održano Drugo zasjedanje antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije.

Zgrada zvana Šarenica u Jajcu, u kojoj je bilo smješteno sjedište Agitpropa (u komunizmu propagandne aktivnosti) CK KPJ. Tu je boravio i radio Moša Pijade. Ovdje je osnovana i prva telegrafska agencija Nove Jugoslavije Tanjug.

Vila ZAVNOBiH-a u Jajcu, u kojoj je od 12. septembra 1944. pa do 16. aprila 1945. godine boravilo Predsjedništvo ZAVNOBiH-a. U istoj zgradi boravio je Vrhovni štab i Tito, zatim Operativni štab za Bosansku krajinu, razni drugi štabovi kao i savezničke vojne misije pri Vrhovnom štabu engleska i američka.

Kuća Emanuela Hihtnera u Jajcu, u kojoj su u periodu od augusta do oktobra mjeseca 1943. godine bili smješteni Okružni komitet SKOJ-a, Pokrajinski komitet KPJ za BiH i Okružni komitet KPJ za Jajce.

Zgrada u ulici Maršala Tita broj 10 u Bihaću, u kojoj je u novembru i decembru 1942. i januaru 1943. godine bio je smješten Centralni komitet KPJ i Vrhovni štab.

Zgrada hotela Bosna u Omladinskoj ulici broj 4 u Bihaću, u kojoj su u novembru i decembru 1942. godine bili smješteni članovi AVNOJ-a. Osim toga tu su radili: Vladimir Nazor, dr. Simo Milošević, Veselin Masleša i Ivan Goran Kovačić. Za ovu zgradu vezani su još neki značajni događaji.

Zgrada zasjedanja AVNOJ-a u ulici AVNOJ-a broj 1 u Bihaću, u kojoj je 26. i 27. novembra 1942. godine održano Prvo zasjedanje AVNOJ-a, a 27, 28. i 29. decembra iste godine I kongres USAOJ-a.

Groblje žrtava fašističkog terora u Garavici kod Bihaća, gdje je sahranjeno oko 7.000 ljudi, koje su na zvjerski način poubijali Nijemci i ustaše 1941. godine.

Garavice kod Bihaća, groblje žrtava fašističkog terora 

Zgrada Narodne osnovne škole u Jasenici, Bosanska Krupa, u kojoj je 1942. godine formiran jedan od prvih dječijih domova na oslobođenoj teritoriji u BiH. Tu su bili smješteni brojni štabovi partizanskih jedinica, zatim politički forumi. Kod ove škole 7. januara 1943. Tito je izvršio smotru IV Krajiške divizije.

Titova pećina u Drvaru u brdu Gradina. U periodu od januara pa do 25. maja 1944. godine u ovoj pećini boravio je Tito.

Rodna kuća Narodnog heroja Fadila Jahića Španca u ulici Njegoševa broj 1 u Bijeljini.

Mjesto sa spomenikom u vezi s događajima Husinske bune u Husinu, na putu Tuzla - Olovo. Na ovom mjestu sahranjena su 32 rudara i seljana koji su 1920. godine pali u borbi protiv buržoazije kao i posmrtni ostaci 26 boraca NOB-a iz Husinske čete.

Zgrada u ulici Skenderija broj 20 u Sarajevu (Berkovića vila). U ovoj kući u aprilu 1945. godine neposredno pred oslobođenje Sarajeva, zloglasni ustaški komandant Maks Luburić vršio je nečuvene zločine nad rodoljubima Sarajeva. Tu su mučena i pobijena 23 patriota.

Zgrada u ulici Skenderija broj 20 u Sarajevu gdje je bila Berkovića vila u kojoj je Luburić ubijao 

Stan u zgradi u Omladinskoj ulici broj 1 u Sarajevu, u kojem je 13. jula 1941. godine održan sastanak Pokrajinskog komiteta KPJ za BiH na kojem je donesen i razrađen plan o dizanju ustanka u BiH.

Zgrada Narodne osnovne škole u ulici Ivana Gorana Kovačića u Foči, u kojoj je od januara do maja mjeseca 1942. godine bila smještena partizanska bolnica. Tu su vršene hirurške operacije najprimitivnijim sredstvima na borcima I Proleterske brigade kojima su promrzle noge u čuvenom Igmanskom maršu.

Rodna kuća narodnog heroja Vase Miskina Crnog u selu Orašju, Trebinje. Bio je jedan od organizatora ustanka u Bosni i Hercegovini.

SPISAK ZAŠTIĆENIH SPOMENIKA NOB-A