open-navfaktor-logo
search
Brojni propusti
Inspekcija o ordinacijama u slučaju djevojčice Džene Gadžun: Opća anestezija nije bila dozvoljena, upitna ispravnost aparata
Zdravstveni inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, a koju je naredilo Ministarstvo zravstva KS, nakon nedavne smrti djevojčice Džene Gadžun iz Kaknja, izvršili su inspekcijski nadzor u Privatnoj oftalmološkoj ordinaciji Dr. Halimić, Privatnoj ordinaciji za anesteziju u terapiju bola prim. dr. Suad Rožajac, i Privatnoj stomatološkoj ordinaciji Bejtović.
17.11.2021. u 15:28
get url
text

Faktor donosi detalje stanja kakvo su zatekli inspektori u ove tri privatne ordinacije i koje su mjere naložene:  

Inspektorima tokom nadzora, u ordinaciji Dr. Halimić, u ulici Augusta Brauna broj 3, nije predočen valjan zaključeni ugovor o servisiranju medicinsko-tehničke opreme.

Uvidom u rješenje nadležnog Ministarstva zdravstva konstatovano da je ordinacija registrovana za pružanje specijalisticko - konsultativnih zdravstvenih usluga iz oblasti oftalmologije, te obavljanja hirurških zahvata male hirurgije isključivo u lokalnoj anesteziji.

Zabrana dopunskog rada dr. Nini Jovanović

Za dr. Ninu Jovanović, predočeno je uvjerenje o položenom stručnom specijalističkom ispitu iz oftalmologije od Federalnog ministarstva zdravstva, te licenca izdata od Ljekarske komore Zeničko-dobojskog kantona, važeća do 24. maja 20024. godine, ali ne i nadležne Ljekarske komore Kantona Sarajevo ili Ljekarske komore Federacije BiH.

Izvršen je uvid u protokol bolesnika, te je utvrđeno da se ne vodi potpuno u smislu propisanog sadržaja prema Zakonu o evidencijama u oblasti zdravstva ("SI. novine FBill", broj 37/12). Pojedine evidentirane zdravstvene usluge nisu propisno ovjerene potpisom i pečatom ordinarijusa.

Prema saznanjima da subjekt nadzora obavlja hirurške zahvate u općoj anesteziji, zatražena je evidencija o istim, što nije predočeno u momentu nadzora. Dr. Halimić je na zapisnik izjavila:

- Evidencije o hirurškim zahvatima u općoj anesteziji vode se u prostoru koji je zakupljen kod dr. Bejtovića.

Tokom nadzora predočen je i tripartitni ugovor o poslovnoj saradnji zaključen 1. oktobra prošle godine.

Uvidom u ugovor konstatovano je: da su svi potpisnici ugovora privatne specijalističke ordinacije, namjena ugovora je pružanje zdravstvenih usluga - hirurški zahvati u općoj anesteziji, naručilac usluga i zakupoprimac je dr. Jasmina Halimić, specijalista oftalmolog, izvršilac usluga je dr. Suad Rožajac, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, a zakupodavac je dr. Jasmina Bejtović, doktor stomatologije.

Ugovor je zaključen 1. oktobra 2020. na period važenja od godinu dana.

No, članom 20. Pravilnika o uvjetima za obavljanje privatne prakse, grupne prakse, kao i uvjetima za obavljanje privatne prakse na osnovu posebnog ugovora sa zdravstvenom ustanovom ("SI. novine FBiH", broj 104/13, 16/14 i 66/ IS), decidno je propisano da se hirurski zahvati u specijalističkim ordinacijama mogu obavljati isključivo i lokalnoj anesteziji.

- Privatna oftalmološka ordinacija Dr. Halimić ima rješenje za obavljanje operativnih zahvata u lokalnoj anesteziji, a zahvate u općoj anesteziji obavljamo na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji - korištenje prostora, opreme i materijala, sa ustanovom koja ima odobrenu salu i opremu za izvođenje zahvata u općoj anesteziji, a to je zdravstvena usta nova Bejtović – kazala je inspektorima dr. Halimić.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja zdravstvena inspekcija će djelovati upravnom mjerom kako slijedi:

1. Zabranit će se obavljanje hirurških zahvata u općoj anesteziji, shodno članu 198. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Sl.novine FBiH", broj 46110 i 75/13), što je decidirano članom 20. Pravilnika o uvjetima za obavljanje privatne prakse, grupne prakse, kao i uvjetima za obavljanje privatne prakse na osnovu posebnog ugovora sa zdravstvenom ustanovorn ("SI. novine FBiH", broj 104/13, 16/14 i 66/15).

2. Zabranit će se organiziranje i ugovaranje zdravstvenih usluga sa pravnim i fizičkim licima koji ne ispunjavaju uvjete predviđene zakonom za obavljanje zdravstvenih djelatnosti i koja nemaju odobrenje nadležnog ministarstva zdravstva, a u skladu sa čl. 55. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("SI. novine FBiH", broj 46/10 i 75/13), kao i čl. 5. i 57. Pravilnika o uvjetima za obavljanje privatne prakse, grupne prakse, kao i uvjetima za obavljanje privatne prakse na osnovu posebnog ugovora sa zdravstvenom ustanovom ("SI. novine FBiH", broj 104/13, 16/14 i 66/15).

3. Privremeno će se zabraniti obavljanje dopunskog rada dr. Nini Jovanović u predmetnoj ordinaciji, do dobijanja licence nadležne Ljekarske komore Kantona Sarajevo ili Ljekarske komore FBiH.

4. Naredit će se i otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti vezanih za obezbjeđenje valjanog ugovora o redovnom servisiranju medicinsko- tehničke opreme, kao i propisno vođenje medicinske dokumentacije u skladu sa Zakonom o evidencijama u oblasti zdravstva ("Sl.novine FBiR", broj 37/12).

U trenutku nadzora privatne ordinacije za anesteziju i reanimaciju i terapiju bola, prim. dr. Suad Rožajac u ulici Branislava Nušića broj 166, predočeno je rješenje Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo broj 10-37-15200/16 od 3. februara 2017. za rad kojim je odobrena djelatnost pružanja specijalističko - konsultativnih zdravstvenih usluga iz oblasti anestezije, reanimacije, intenzivnog liječenja i terapije bola (u oblasti hirurgije, stomatologije i u drugim dijagnostičko terapijskim procedurama).

Rješenjem je odobreno da navedene zdravstvene usluge ordinacija pruža u svom prostoru ili u prostoru drugih registrovanih zdravstvenih ustanova i ordinacija, koje imaju odobrenje za rad od nadležnog organa na osnovu posebno zaključenog ugovora.

Prema navedenom rješenju nadležnog ministarstva u obrazloženju je navedeno da će se predmetna djelatnost obavljati u prostoru prema Ugovoru o ustupanju i korištenju poslovnog prostora, od 20. decembra 2016. godine.

Nije predočen dokaz o ispravnosti opreme

Izvršen je obilazak ordinacije te je utvrđeno da koristi ustupljeni prostor prema ugovoru i to: jedna prostorija za pregled i smještaj ležećeg bolesnika (postoperativni tretman), odvojenu prostoriju za anesteziološke intervencije, hodnik i sanitarni čvor, pri čemu su prostorije locirane na donjoj etaži poslovnih prostorija.

Pored navedenog, koriste se zajedničke prostorije sa dr. Jasminom Bejtović (PSO "Bejtović"): čekaonicu, arhivu i medicinsku dokumentaciju, kao i odvojen sanitarni čvor, na gornjoj etazi" (definisano čl. I navedenog ugovora o ustupanju).

Ugovorom je definisano korištenje zajedničkih prostorija, iako rješenjem nadležnog Ministarstva zdravstva nije utvrđeno obavljanje grupne prakse, prema članu 4. Pravilnika o uvjetima za obavljanje privatne prakse, grupne prakse, kao i uvjetima za obavljanje privatne prakse na osnovu posebnog ugovora sa zdravstvenom ustanovom ("SI. novine FBiH", broj 104/13, 16114 i 66/15).

Nadalje, prema članu 18. Pravilnika o uvjetima za obavljanje privatne prakse, grupne prakse, kao i uvjetima za obavljanje privatne prakse na osnovu posebnog ugovora sa zdravstvenom ustanovom ("SI. novine FBiH", broj 104113. 16114 i 66/15), utvrđeno je i da subjekt nadzora nema odvojenu prostoriju za pregled pacijenta.

U prostoru je zatečen aparat za opću anesteziju s monitorom - SNS COMPANY, CE0473, potom dva aspiratora, (po izjavi dr. Suada Rožajca oba u funkciji) i termokauter.

No, za navedenu opremu nije predočen dokaz o ispravnosti, odnosno atest proizvođača, potvrda o redovnom servisiranju, kako je propisano čl. 8. stav 2. Pravilnika o uvjetima za obavljanje privatne prakse, grupne prakse, kao i uvjetima za obavljanje privatne prakse na osnovu posebnog ugovora sa zdravstvenorn ustanovom ("SI. novine FBiH", broj 104/13,16114 i 66/15).

- Sva oprema je u vlasništvu dr. Benjamina Bejtovića i njegove supruge dr. Jasmine Bejtović, tako da vjerovatno oni imaju tu dokumentaciju – kazao je dr. Rožajac.

Rekao je i da posjeduje prenosnu opremu i to: defibrilator, prijenosni EKG sa monitorom i štampač.

- Imam i anesteziološki aparat koji se nalazi u PZU "New life" – dodao je dr. Rožajac.

No, u trenutku nadzora za navedenu opremu nije predočena dokumentacija shodno čl. 8. stav 2. Pravilnika o uvjetima za obavljanje privatne prakse, grupne prakse, kao i uvjetima za obavljanje privatne prakse na osnovu posebnog ugovora sa zdravstvenom ustanovom ("SI. novine FBiH", broj 104/13, 16/14 i 66/15), te je zapisnički naloženo da se tražena dokumentacija dostavi najdalje 15. novembra 2021. do 10 sati.

S tim u vezi, putern e-maila u ostavljenom roku, dr. Rožajac je dostavio dokumentaciju:

- za pacijent monitor - Certifikat o inspekciji/Verifikaciji rnjerila, broj 3144/21 izdat od Verifikacionog laboratorija Verlab d.o.o., 1. oktobra 2021. godine;

- za anesteziološku mašinu - Certifikat o inspekciji/Verifikaciji mjerila, broj 3143/21 izdat od Verifikacionog laboratorija Verlab d.o.o., 1. oktobra 2021. godine.

Dostavljena dokumentacija se odnosi na prenosivu opremu i anesteziološki aparat koji se nalazi u PZU "New life".

Slijedom navedenog nije zaprimljena dokumentacija za defibrilator u datom roku.

S obzirom na zaprimljenu dokumentaciju, inspetori su konstatovali da nije predočena, niti dostavljena dokumentacija shodno cl. 8. stav 2. Pravilnika o uvjetima za obavljanje privatoe prakse, grupne prakse, kao i uvjetima za obavljanje privatne prakse na osnovu posebnog ugovora sa zdravstvenom ustanovom ("SI. novine FBiH", broj 104/13, 16114 i 66/15).

Shodno činjenici da se zdravstvene usluge prema rješenju nadležnog Ministarstva zdravstva pružaju i u drugim zdravstvenim ustanovama, uvidom u protokol bolesnika ne može se utvrditi da li su zdravstvene usluge pružene u prostorijama drugih zdravstvenih ustanova ili u registrovanom prostoru subjekta nadzora.

Nasumičnim odabirom izvršen je uvid u nekoliko anestezioloških listova, te je utvrđeno da se ne vode potpuno, s obzirom da se ne može jasno definisati vrsta i količina datog anestetika, vrijeme trajanja i tok anestezije, niti su propisno ovjereni od specijaliste anesleziologa.

lnspektor je upoznao dr. Suada Rožajca da je dr. Jasmina Halimić izjavila u inspekcijskom nadzoru da je sva medicinska dokumentacija vezana za operativni zahvat od 8. novembra 2021. godine, u 11 sati u prostorijama dr. Bejtović, za što se dr. Suad Rožajac na zapisnik očitovao:

- Tačna je da se sva medicinska dokumentacija, vezana za predmetni operativni zahvat, nalazi kod dr. Bejtović. Ja imam u svom protokolu upisan moj dio i imam anesteziološki list – kazao je dr. Rožajac.

Na osnovu činjeničnog stanja utvrđeno je da se medicinska dokumentacija ne vodi shodno Zakonu o evidencijama u oblasti zdravstva ("SI. novine FBiH" , broj 37/12).

Nakon uvidu inspekcije je konstatovala:

- Svi potpisnici ugovora su privatne specijalističke ordinacije (Privatna oftalmoloska ordinacija dr. Halimic, Privatna ordinacija za anesteziju i terapiju boli, Prim. dr Suad Rožajac i Privatna stomatoloska ordinacija Bejtovi");

- Namjena ugovora je pružanje zdravstvenih usluga - hirurški zahvati u općoj anesteziji;

- Naručilac usluga i zakupoprimac je dr. Jasmina Halimić, specijalista oftalmolog, izvršilac usluga je dr. Suad Rožajac, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, a zakupodavac je dr. Jasmina Bejtović, doktor stomatologije;

- Ugovor je zaključen 1. oktobra prošle godine na period važenja od godinu dana;

Članom 20. Pravilnika o uvjetima za obavljanje privatne prakse, grupne prakse, kao i uvjetima za obavljanje privatne prakse na osnovu posebnog ugovora sa zdravstvenom ustanovom ("SI. novine FBiH", broj 104/13, 16/14 i 66/15), decidno je propisano da se hirurški zahvati u specljalističkim ordinacijama mogu obavljati isključivo u lokalnoj anesteziji.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja zdravstvena inspekcija naredila je:

1. Zabranit će se obavljanje hirurških zahvata u općoj anesteziji, shodno članu 198. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Sl.novine FBiH", broj 46110 i 75113), što je decidirano članom 20. Pravilnika o uvjetima za obavljanje privatne prakse, grupne prakse, kao i uvjetima za obavljanje privatne prakse na osnovu posebnog ugovora sa zdravstvenom ustanovom ("SI. novine FBiH", broj 104/13, 16/14 i 66115).

2. Zabranit će se organiziranje i ugovaranje zdravstvenih usluga sa pravnim ili fizičkim licima koji ne ispunjavaju uvjete predviđene zakonom za obavljanje zdravstvenih djelarnosti i koja nemaju odobrenje nadležnog Ministarstva zdravstva, a u skladu sa čl. 55. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zastiti ("SI. novine FBiH", broj 46/10 i 75/13), kao i čl. 5. i 57. Pravilnika o uvjetima za obavljanje privatne prakse, grupne prakse, kao i uvjetima za obavljanje privatne prakse na osnovu posebnog ugovora sa zdravstvenorn ustanovom ("SI. novine FBiH", broj 104/13, 16/14 i 66/15).

3. Zabranit će se upotreba anesteziološkog aparata za opću anesteziju s monitorom - SNS COMPANY, CE0473, koji je smješten u prostorijama Privatne ordinacije za anesteziju i terapiju bola, prim. dr Suad Rožajac, u ulici Branislava Nušića broj 166 (ustupljeni prostor Benjamina i Jasmine Bejtović).

4. Naredit će se izmiještanje anesteziološkog aparata za opću anesteziju s monitorom - SNS COMPANY, CE0473, van Privatne ordinacije za anesteziju i terapiju bola, prim. dr Suad Rožajac, u ulici Branislava Nušića broj 166 (ustupljeni prostor Benjamina i Jasmine Bejtović).

5. Privremeno će se zabraniti obavljanje zdravstvene djelatnosti bez licence Kadić Nermini.

6. Naredit će se i otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti kako slijedi:

- obezbijediti potvrdu o tehničkoj ispravnosti aparata defibrilatora;

- fizički odvojiti prostor za pregled pacijenata u predmetnoj ordinaciji;

- propisno voditi medicinsku dokumentaciju i to protokola pacijenata i anesteziološkog lista u skladu sa Zakonom o evidencijama u oblasti zdravstva ("Sl.novine FBiR", broj 37/12).

Tokom nadzora privatne stomatološke ordinacije Bejtović inspektorima je predočeno rješenje Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo kojim je dr. Jasmini Bejtović odobreno obavljanje privatne prakse u stomatoloskoj ordinaciji pod nazivom Privatna stomatoloska ordinacija Bejtović.

Djelatnost ordinacije je pružanje polivalentnih stomatoloških usluga iz oblasti opće stomatologije.

U momentu nadzora utvrđeno da je iznad ulaza u subjekt nadzora istaknut natpis Poliklinika Bejtović, a sa lijeve strane pored ulaza natpis Privatna stomatološka ordinacija Bejtović.

Utvrđeno je da istaknuti naziv Poliklinika Bejtović nije u skladu sa naprijed navedenim rješenjem nadleznog Ministarstva zdravstva.

lnspekcijskim nadzorom utvrđeno je da su prostor i kadar u ordinaciji u skladu sa zakonskim propisima, za odobrenu djelatnost prema rješenju Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo.

Protokol o bolesniku nepotpuno vođen

Vezano za medicinsko-tehničku opremu nije predočen zaključen ugovor o servisiranju, kako je propisano Čl. 8. Pravilnika o uvjetima za obavljanje privatne prakse, grupne prakse, kao i uvjetima za obavljanje privatne prakse na osnovu posebnog ugovora sa zdravstvenorn ustanovorn ("S1. novine FBiH", broj 104/13, J 6/ J 4 i 66/ J 5).

Izvršen je uvid u protokol bolesnika, te je konstatovano da je vođen nepotpuno, a pojedine zdravstvene usluge nisu propisno ovjerene pečatom i potpisom ordinarijusa.

U trenutku nadzora, dr. Jasmina i Benjamin Bejtović inspektori su upoznali da imaju saznanja o sačinjenom ugovoru između Privatne oftalmološke ordinacije Dr. Halimić, Privatne ordinacije za anesteziju i terapiju bola "Prim. dr. Suad Rožajac" i PSO "Bejtović" od 1. oktobra 2020.

Navedenim ugovorom u čl. 5. navedeno je:

- Zakupodavac (PSO "Bejtović") obavezao se da obezbijedi potreban prostor/operacionu salu, termokauter-bipolar i monopoiar, sanger-aspirator/ i anesteziološku opremu kao i potrošni materijal neophodan za kvalitetno obavljanje obaveza preuzetih od Izvršioca usluge (Privatne ordinacije za anesteziju i terapiju bola "Prim dr. Suad Rožajac). Zakupodavac se obavezuje da će redovno servisirati i atestirati anesteziološku opremu.

Inspektori su upoznali imenovana lica, da u momentu vršenja inspekcijskog nadzora 12. novembra 2021. godine u Privatnoj ordinaciji za anesteziju i terapiju bola Prim. dr. Suad Rožajac inspektorima nije predočena dokumentacija o opremi koja je predmet gore navedenog ugovora.

- Navedeni ugovor su ugovarali i potpisivali dr. Benjamin Bejtović, dr. Jasmina Halimić i dr. Suad Rožajac i nemam više komentara – kazala je dr. Jasmina Bejtović očitujući se na zapisnik.

Dr. Benjamin Bejtović, kazao je sljedeće:

Što se tiče tripartitnog ugovora pregovore sam sa dr. Rožajcem i prof. Halimić vodio ja, nakon čega je dostavljen od strane dr. Rožajca ugovor na potpisivanje: U ime PSO Bejtović ugovor sam potpisao ja, Benjamin Bejtović neupućen učlan 5. predmetnog ugovora. Kupovinu predmetnog anesteziološkog aparata sam organizovao ja legalnim kupoprodajnim ugovorom sa firmom koja je prodala navedeni aparat. Aparat je dat na korištenje prim. dr. Suadu Rožajcu i smješten u prostorije koje on koristi kao zakupoprimac. U nekoliko navrata no osnovu medijskih poruka firme za verifikaciju Verlab, sugerisao sam dr. Rožajac da je potrebno aparat verificirati kao jedini ispravni način, što nije provedeno i nemam nikakav dokaz o verifikaciji predmetnog anesteziolološkog aparata – kazao dr. Bejtović.

Na osnovu gore navedenih izjava zaključuje se da je predmetna anesteziološka oprema, vlasništvo Jasmine i Benjamina Bejtović, te da su se obavezali naprijed opisanim tripartetnim ugovorom, u čl. 5. kao zakupodavac "da će redovno servisirati i atestirati anesteziološku opremu", a što je suprotno izjavi dr. Benjamina Bejtovića gdje navodi "U nekoliko navrata na osnovu medijskih poruka firme za verifikaciju Verlab, sugerisao sam dr. Rožajcu da je potrebno aparat verificirati kao jedini ispravni način, što nije provedeno."

Ističe se da tokom službene kontrole zdravstvenoj inspekciji nisu predočeni dokazi o tehničkoj ispravnosti anesteziološkog aparata, termokauter-bipolar i monopolar i sauger-aspiratora.

Dr. Jasmina Bejtović insketorima je kazala kako "ordinacija Bejtović nema ništa sa protokolom bolesnika drugih zdravstvenih ustanova ili ordinacija, tako da nemamo ni taj protokol".

Kako u momentu nadzora u PSO "Bejtović" protokol hirurških operacija U općoj anesteziji nije predočen, kao ni U Privatnoj oftalmološkoj ordinaciji "Dr. Halimić", inspektori su konstatovali da protokol hirurških operacija u općoj anesteziji nije ni vođen.

Na osnovu utvrđenog inspektori su naredili:

1. Zabranit će se organiziranje i ugovaranje zdravstvenih usluga sa pravnim ili fizičkim licima koji ne ispunjavaju uvjete predviđene zakonom za obavljanje zdravstvenih djelatnosti i koja nemaju odobrenje nadleznog ministarstva zdravstva, a u skladu sa čl. 55. stav 2. Zakona 0 zdravstvenoj zaštiti ("SI. novine FBiH", broj 46/10 i 75/13), kao i čl. 5. i 57. Pravilnika o uvjetima za obavljanje privatne prakse, grupne prakse, kao i uvjetima za obavljanje privatne prakse na osnovu posebnog ugovora sa zdravstvenorn ustanovom ("SI. novine FBiH", broj 104/13,16/14 i 66/15).

2. Naredit će se izmiještanje anesteziološke opreme za opću anesteziju i to anesteziološkog aparata, termokauter-bi polar i monopolar, sauger-aspiratora, iz Privatne ordinacije za anesteziju i terapiju bola, Prim. dr. Suad Rožajac, u ulici Branislava Nušića broj 166, odnosno ustupljenog prostora, vlasnika Benjamina i Jasmine Bejtović.

3. Zabranit će se isticanje naziva Poliklnika iznad ulaznih vrata u Privatnoj stomatološkoj ordinaciji Bejtović.

4. Naredit će se i otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti kako slijedi:

- obezbjeđivanje ugovora o servisiranju stomatološke opreme u skladu sa čl. 8. Pravilnika o uvjetima za obavljanje privatne prakse, grupne prakse, kao i uvjetima za obavljanje privatne prakse na osnovu posebnog ugovora sa zdravsrvenorn ustanovom ("SI. novine FBiH", broj 104/13, 16114 i 66/15);

- propisno voditi medicinsku dokumentaciju i to protokol pacijenata (pruženih stomatoloskih usluga) u skladu sa Zakonom o evidencijama u oblasti zdravstva ("Sl.novine FBiH", broj 37/12).

Tokom inspekcijskih nadzora u kontrolisanim privatnim ordinacijama nije izvršen uvid u ličnu medicinsku dokumentaciju, koja se odnosi na "operaciju djevojčice", s obzirom da je za to potreban pristanak pacijenta, u ovom slučaju saglasnost roditelja malodobnog djeteta ili zahtjev Tužilastva, odnosno suda u sudskom postupku, a što je decidirano čl. 63. stav 5. Zakona o evidencijama u oblasti zdravstva ("Sl.novine FBiH", broj 37/10).

Kako je navedeeno u ovom izvještaju, u skladu sa članom 9. Zakona o inspekcijama Kantona Sarajevo ("SI. novine KS", broj 2/17) zdravstvena inspekcija će informaciju o utvrđenom činjeničnom stanju dostaviti i Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.