open-navfaktor-logo
search
Faktor saznaje
Penzioneri će u augustu dobiti po 100 KM od Vlade FBiH, evo kada će ostale kategorije
Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici u Sarajevu utvrđuje detalje programa pomoći stanovništvu. Riječ je o uredbi kojom se uređuje pomoć stanovništvu putem novčanih isplata penzionerima, zatim jednokratne novčane pomoći korisnicima prava iz boračko-invalidske zaštite i osobama sa invaliditetom i civilnim žrtvama rata, pomoć primaocima stalne novčane pomoći i druge materijalne pomoći i ostale jednokratne pomoći.
07.07.2022. u 11:09
get url
text

U Uredbi do koje je došao Faktor stoji da će penzioneri jednokratnu novčanu pomoć od po 100 KM dobiti u augustu sa julskim penzijama.

Kada je riječ o boračkim kategorijama, neratnim invalidima, njima pomoć od po 100 KM treba biti isplaćena u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu uredbe.

Pomoć penzionerima 

Opći cilj uredbe je osiguravanje finansijske i materijalne podrške u cilju poboljšanja materijalnog statusa najugroženijim kategorijama stanovništva, a zbog značajnog rasta indeksa potrošačkih cijena.

Za provedbu ove uredbe novac će se osigurati preraspodjelom novca izmedu budžetskih korisnika kao i iz tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

- Pravo na isplatu novčanog iznosa od 100 KM imaju korisnici penzija Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje koji imaju prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine. Pravo imaju osobe zatečene u isplati penzije na dan isplate novčanog iznosa. Isplatit će se sa penzijom za juli mjesec.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć od po 100 KM imaju korisnici prava na ličnu invalidninu, prava na porodičnu invalidninu, prava na mjesečni novčani dodatak po osnovu priznanja ili odlikovanja i prava na novčanu egzistencijalnu naknadu, koja po osnovu svog statusa ostvaruju naknadu koja se isplaćuje iz Budžeta Federacije BiH, pod uvjetom da nisu osobe obuhvaćene članom 4. ove uredbe.

Novčani iznos se dijeli na jednake dijelove u slučaju korisnika koji pravo na porodičnu invalidninu i mjesečni novčani dodatak po osnovu priznanja ili odlikovanja ostvaruju kao sukorisnici.

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata će isplatiti jednokratnu novčanu pomoć iz člana 10. ove uredbe u roku od 60 dana od dana stupanja ove uredbe na snagu - stoji u Uredbi.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć od po 100 KM imaju osobe sa invaliditetom i civilne žrtve rata, koja po osnovu svog statusa ostvaruju naknadu koja se isplaćuje ili sufinansira iz budžeta Federacije, pod uvjetom da nisu lica obuhvaćena članovima 4. i 8. ove uredbe.

Pomoć civilnim žrtvama rata 

Jednokratna novčana pomoć se isplaćuje licima koja su ostvarila naknadu po osnovu svog statusa za mjesec juni 2022. godine.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će isplatiti jednokratnu novčanu pomoć licima sa invaliditetom, u roku od 60 dana od dana stupanja ove uredbe na snagu.

Kantonalni organ uprave će, u smislu člana 83. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom isplatiti jednokratnu novčanu pomoć civilnim žrtvama rata, u roku od 60 dana od dana stupanja ove uredbe na snagu. Ukupna sredstva za tu namjenu će biti doznačena kantonalnom organu uprave iz budžeta Federacije.

Pravo na pomoć po ovoj uredbi ostvaruju:

a) materijalno neosigurana i za rad nesposobna osoba koja se nalaze na evidencijama nadležnih centara za socijalni rad, odnosno općinskih službi socijalne zaštite kao primaoci stalne novčane pomoći za mjesec juni 2022. godine;

b) osobe odnosno porodice u stanju socijalne potrebe, kojima je usljed posebnih okolnosti potreban odgovarajući oblik socijalne zaštite, a koje su, prema evidencijama nadležnih centara za socijalni rad, odnosno općinskih službi socijalne zaštite, ostvarili pravo na privremenu, jednokratnu ili drugu novčanu pomoć ili naturalno davanje u periodu od šest mjeseci prije dana stupanja ove uredbe na snagu.

Podrška koju ostvaruju osobe i porodice iz člana 16. ove Uredbe sastoji se od paketa osnovnih životnih namirnica.

Na prijedlog Federalne direkcije robnih rezervi (u daljem tekstu: Direkcija), Vlada će donijeti odluku kojom će utvrditi vrstu i količinu robe koja će se upotrijebiti za ove namjene.

Paketi osnovnih životnih namirnica 

Prijedlog vrste i količine robe Direkcija sačinjava na osnovu podataka o broju korisnika prava iz člana 16. ove uredbe i raspoložive količine osnovnih životnih namirnica.

Podatke o broju korisnika prava iz člana 16. ove uredbe pribavlja, objedinjuje i dostavlja Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Jedan primalac iz člana 16. ove uredbe može primiti najviše jedan paket osnovnih životnih namirnica.

Podrška iz ovog člana će biti uručena korisnicima u roku od 60 (šezdeset) dana od dana stupanja ove uredbe na snagu.

Direkcija će osnovne životne namirnice za pakete pomoći osigurati iz robnih rezervi.

Direkcija će raspodjelu i isporuku paketa pomoći vršiti u saradnji sa organizacijom Crvenog križa/krsta, Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike, centrima za socijalni rad, odnosno općinskim službama socijalne zaštite. Direkcija snosi
troškove raspodjele i isporuke.

Jednokratna pomoć radniku 

Poslodavac može izvršiti isplatu jednokratne pomoći radniku, u visini do 1.080 KM najkasnije do 31.12.2022.

Isplata pomoći iz stava (1) ovog člana će se vršiti isključivo na transakcijske račune radnika.

Pomoć iz ovog člana se ne smatra plaćom ili naknadom plaće prema odredbama Zakona o radu.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.