open-navfaktor-logo
search
Investicija
Vijeće ministara BiH: Osam miliona eura ide za "čistu havu" u Sarajevu
Investicija bi mogla biti otplaćena iz ostvarenih ušteda za oko 10 godina, saopćili su iz Vijeća ministara
23.01.2020. u 13:04
get url
text

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, usvojilo je Strategiju suprotstavljanja trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini 2020-2023. godine, čime vlasti u BiH definiraju svoje politike suprotstavljanja trgovini ljudima u naredne četiri godine, usklađene s preporukama Evropske komisije.

Opći cilj Strategije je osigurati stalan, sveobuhvatan i održiv odgovor društva na trgovanje ljudima putem jačanja sistema prevencije, gonjenja počinilaca krivičnih djela povezanih s trgovinom ljudima, zaštite i pomoći žrtvama, osobito ranjivim grupama, funkcionalnim povezivanjem i izgradnjom kapaciteta svih nadležnih institucija i organizacija.

Strategija sadrži pet strateških ciljeva: podrška, prevencija, krivično gonjenje, zaštita žrtava te partnerstvo, a u njenoj izradi su učestvovali predstavnici državnih, entitetskih i institucija Brčko distrikta BiH.

U Strategiju su inkorporirane preporuke međunarodnih monitoring mehanizama (UN, Vijeće Evrope, Državni sekretarijat SAD-a i Evropska unija), tako da će provođenjem strateških definiranih politika Bosna i Hercegovina ispuniti svoje obaveze koje proistječu iz međunarodnih dokumenata u ovoj oblasti.

Strategiju će pratiti akcioni planovi, kao operativni strateški dokumenti zasnovani na ciljevima i mjerama koje će donijeti Vijeće ministara BiH za državni nivo te vlade Republike Srpske, Federacije BiH, kantona i Brčko distrikta BiH za institucije iz svoje nadležnosti.  

PROJEKTOM ENERGETSKE EFIKASNOSTI UNAPRIJEDIT ĆE SE I KVALITET ZRAKA U SARAJEVU

Vijeće ministara BiH je usvojilo Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu osam miliona eura za Projekt energetske efikasnosti u javnim objektima u Kantonu Sarajevo.

Projekt uključuje realizaciju mjera za poboljšanje energetske efikasnosti u oko 40 javnih objekata, i to u sektorima zdravstva, obrazovanja, rada, socijalne politike, kulture, sporta te unutrašnjih poslova u Sarajevu. Očekuje se smanjenje potrošnje energije ovim objektima, smanjenje emisije zagađujućih materija u zraku, a investicija bi mogla biti otplaćena iz ostvarenih ušteda za oko 10 godina. Praktično bi godišnje uštede trebale iznositi više od 1,6 miliona KM.

Rok otplate zajma je 10 godina, uključujući tri godine grejs perioda, s alokacijom na Federaciju BiH – Kanton Sarajevo (Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okološa Kantona Sarajevo). Ministarstvo finansija i trezora, nakon završenih pregovora, dostaviće Vijeću ministara BiH Nacrt ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj.   

NE DOZVOLITI DA IZREČENE PREKRŠAJNE KAZNE ZASTARE

Institucije BiH primjenjivat će član 42. Zakona o prekršajima BiH kako bi se izvršila naplata izrečenih kazni po izrečenim prekršajnim nalozima prije nastupanja njihove zastare i brisanja iz Registra Agencije za identifikacione dokumente i razmjenu podataka BiH, što uključuje i postupak njihove prinudne naplate.

Vijeće ministara BiH zaključilo je ovo nakon što je usvojilo Izvještaj Ministarstva pravde o nenaplaćenim novčanim kaznama. Riječ je o novčanim kaznama koje imaju rok naplate pet godine, počevši od dana kada su prekršajni nalozi postali konačni i izvršni.

Analiza dostavljenih podataka pokazuje da je u 2016. i 2017. godini evidentirano 9.588 nenaplaćenih novčanih kazni u ukupnom iznosu 5.661.944,81 KM po izrečenim prekršajnim nalozima koje su izdale Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Granična policija BiH, Ministarstvo komunikacija i prometta i Služba za poslove sa strancima BiH. Od ovog broja njih 5.263 je iz 2016. godine, a  4.325 nenaplaćenih novčanih kazni je iz 2017. godine.

Sve evidentirane a nenaplaćene kazne iz prve polovine 2016. godine bit će brisane iz Registra novčanih kazni istekom 2020. godine, a  za nenaplaćene kazne u prvoj polovini 2017. godine već protječe polovina zastarnog roka. Samo kazne koje su izrečene u drugoj polovini 2017. godine imaju rok naplate tri godine, počevši od dana unosa novčane kazne u elektronsku evidenciju podataka, kako je to propisano važećim pravilnikom.  

PODRŽAN PILOT-PROJEKT SVJETSKE BANKE ZA SMANJENJE NEZAPOSLENOST U BiH

Vijeće ministara BiH razmotrilo je obavijest Svjetske banke i dalo saglasnost za pokretanje aktivnosti za realiziranje grant projekta pružanja usluga zapošljavanja u Bosni i Hercegovini.

Ove aktivnosti predstavljaju podršku reformama koje se provode u Bosni i Hercegovini u cilju smanjenja neformalnog zaposlenja i jačanja pružanja usluga zapošljavanja fokusiranih na mlade i na one koji su manje povezani s tržištem rada.

Radi se o pilot aktivnostima koje bi se oslanjale na privatne pružaoce usluga zapošljavanja za podršku nezaposlenima registriranim u javnim službama za zapošljavanje. Krajnji cilj je ispitivanje alternativnih modela pružanja usluga zapošljavanja, prvenstveno za dugoročno nezaposlene mlade osobe.

Projekt će biti finansiran grant sredstvima, a očekuje se da će biti okončan do 30. juna 2021. godine.

RATIFIKACIJE SPORAZUMA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, utvrdilo je pojedinačne prijedloge odluka o ratifikaciji, i to Nota sporazuma o finansijskoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke za 2018. godinu; Sporazuma o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine u vezi s Regionalnim stambenim programom – BiH 6 (2018); Protokola o saradnji u traženju nestalih lica između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore, te Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim stvarima. Prijedlozi odluka bit će dostavljeni Predsjedništvu BiH u daljni postupak ratifikacije.

DOPUNJENA ODLUKA O TARIFAMA ADMINISTRATIVNIH TAKSI

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, donijelo je Odluku o dopuni tarife administrativnih taksi u skladu sa Zakonom o administrativnim taksama.

Odlukom se vrši izmjena visine taksi na spise i radnje za potvrđivanje reprezentativnog sindikata (200 KM), kao i na zahtjev za priznavanje ili oslobađanje od polaganja stručnog upravnog ispita (50 KM) te na zahtjev za izdavanje prijepisa rješenja ili uvjerenja (20 KM).

Dopuna Odluke, kojom su povećane ove takse, rezultat je provedene analize u pogledu stvarnih troškova, neophodnih aktivnosti i radnji koje Ministarstvo pravde treba poduzeti, kako bi se postupak proveo, te donijela adekvatna odluka.

Prijedlog odluke prošao je proces javnih konsultacija u periodu od 22. maja do 6. juna 2019. godine i nije zaprimljen niti jedan komentar ili prijedlog za njenu izmjenu.  

PRESTRUKTUIRANJE SREDSTAVA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, donijelo je Odluku o izmjenama Odluke o odobravanju višegodišnjeg projekta "Rekonstrukcija objekta i nadogradnja sprata za smještaj Tužilaštva Bosne i Hercegovine".

Odlukom se vrši prestruktuiranje ranije odobrenih sredstava na pojedinim pozicijima, tako da neće doći do povećanja ukupne vrijednosti projekta u iznosu 4.237.000,00 KM, koji je odobren odlukom ranijeg saziva Vijeća ministara BiH na 157. sjednici, održanoj 7. novembra 2018. godine.  

KORIŠTENJE SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE ZA DEVET MJESECI 2019. GODINE

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva finansija i trezora o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve za period I - IX 2019. godine.

Vijeće ministara BiH iz tekuće rezerve u prvih devet mjeseci 2019. godine odobrilo je 1.606.000,00 KM, od planiranih 1.701.750,00 KM. U okviru ostatka sredstava nalaze se i (odobrena) nerealizirana sredstva u iznosu od 644.356,16 KM.

S obzirom da u ovom periodu nije bio usvojen budžet za 2019. godinu, budžetska rezerva je definirana Zakonom o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, Zakonom o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, kao i kvartalnim odlukama o privremenom finansiranju institucija BiH.

Ministarstvo finansija i trezora će Informaciju o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve za period I - IX 2019. godine dostaviti Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, u daljnju proceduru.

MIGRANTSKA SITUACIJA

Vijeće ministara BiH upoznato je s pojedinačnim informacijama Ministarstva sigurnosti o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za period april, maj, juni, juli, august, septembar  i oktobar 2019. godine. Informacije pripremljene u ranijem sazivu Vijeća ministara o stanju u oblasti migracija bit će dostavljene Predsjedništvu BiH.

Službi za poslove sa strancima u periodu od 1. januara do 30. septembra 2019. godine prijavljeno je 22.211 nezakonitih migranata. U istom periodu namjeru za podnošenje zahtjeva za azil iskazalo je 21.157 migranata, dok je zahtjev za azil podnijelo 455  osoba. Najviše migranata bili su državljani Pakistana (8.786 ili 39,6 posto), a slijede državljani Afganistana (2.359 ili 10,6 posto), Bangladeša (1.939 ili 8,7 posto), Iraka (1.843 ili 8,3 posto) i Sirije (1.390 ili 6,3 posto).

U augustu prošle godine Službi za poslove sa strancima bilo je prijavljeno 3.206 nezakonitih migranata, što predstavlja smanjenje za 23 posto u odnosu na juli, kada je bilo prijavljeno ukupno 4.166 migranata. U septembru je bilo prijavljeno 3.812 nezakonitih migranata, što je više za 19 posto u odnosu na august. 

U vrhu prioriteta su jačanje Granične policije BiH i intenziviranje borbe protiv krijumčarenja migrantima, ali i podrška lokalnim zajednicama u kojim su uspostavljeni privremeni prihvatni centri.

IZVRŠENJE BUDŽETA ZA DEVET MJESECI 2019. GODINE

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period januar-septembar 2019. godine.

Ukupno ostvareni prihodi i podrške za finansiranje institucija, zajedno s ostvarenim dobicima od prodaje stalnih sredstava i sukcesije te prenesenim prihodima iz prethodne godine u periodu januar-septembar 2019. godine,  iznosili su 686.912.533 KM, dok su ukupno ostvareni rashodi i izdaci u ovom periodu iznosili 635.572.626 KM.

Ukupno izvršeni rashodi i izdaci za servisiranje vanjskog duga BiH u periodu januar-septembar 2019. godine iznosili su 575.787.727 KM, što je manje za oko 50 miliona KM ili 8 posto u odnosu na isti period prethodne godine.

Ministarstvo finansija i trezora će ovaj izvještaj objaviti na službenoj web stranici.

SAGLASNOSTI ZA GLASANJE DRŽAVLJANA MAĐARSKE TE IMENOVANJA ATAŠEA IZRAELA I RUMUNIJE

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, dalo je saglasnosti za glasanje državljana Mađarske 16.2.2020. godine u povodu  održavanja izbora u Mađarskoj. Glasanje će biti održano u prostorijama Ambasade Mađarske u Sarajevu.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, dalo je pojedinačne saglasnosti za imenovanje Davida Solomona za policijskog atašea Izraela za Bosnu i Hercegovinu, sa sjedištem u Bukureštu, te za imenovanje pukovnika Robertin-Kristijana Čijobanea za odbrambenog, vojnog, pomorskog i zrakoplovnog atašea Rumunije za BiH, sa sjedištem u Sarajevu, saopćilo je Vijeće ministara. 

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.