Danas je Vlada zadužila ovo ministarstvo da, u roku od 60 dana, te u saradnji s Federalnim zavodom za zapošljavanje i ustanovama socijalne zaštite kojima je osnivač Parlament FBiH, pripremi poseban program dugoročnog zapošljavanja nedostajućeg stručnog kadra u ovim ustanovama, te ga dostavi Vladi na razmatranje i usvajanje.

Ovo ministarstvo je zaduženo i da,u roku od 90 dana, u saradnji sa ovim ustanovama socijalne zaštite, pripremi i program jačanja njihovih stručnih kapaciteta tako da njihovi važeći pravilnici o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta budu usklađeni s propisanim standardima i realnim potrebama, te da bude izvršena reorganizacija i racionalizacija radnih procesa. Uz to, treba kreirati dugoročni plan zapošljavanja stručnog kadra i dostaviti Vladi FBiH na razmatranje i usvajanje.

Federalna vlada se upoznala i sa izvještajem o realizaciji Akcionog plana za provedbu Strategije deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne zastite u FBiH (2014-2020) koji je, također postupajući po zaključcima Predstavničkog doma, pripremilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

Oba izvještaja će biti proslijeđena Zastupničkom domu Paralmenta FBiH na upoznavanje i eventualno dalje postupanje.