- Kako Općina Jajce nema direktnu nadležnost nad ovim projektom, već Agencija za vodno područje rijeke Save, od Vas tražimo da nam ustupite informacije o planiranom trajanju radova, razlogu smanjenog protoka vode i načinu na koji će šteta načinjena prema ribljem fondu, sedrenim naslagama, te turističkoj ponudi grada Jajca biti nadoknađena - naveli su u pismu.

Ističu da je protok vode koritom Plive, kao i na vodopadu drastično smanjen, te je trenutno daleko ispod biološkog minimuma od 3 m3/s, što predstavlja nepogodne uvjete za razvoj sedre koja je karakteristična za rijeku Plivu.

- Osim toga, turistička ponuda grada Jajca sa vodopadom bez vode je narušena i šalje negativnu ambijentalnu sliku u svijet, nešto što grad usmjeren ka razvoju turizma sebi ne smije dozvoliti. Trenutni protok vode također ugrožava biljni i životinjski svijet koji nastanjuje tok rijeke Plive čiji je vodostaj drastično smanjen, posebno u sezoni kada riba započinje mrijest. Kako na mjestu izvođenja radova postoje tek šture informacije o trajanju radova, građani su s pravom zabrinuti o ishodu i posljedicama ovog projekta - navode aktivisti.

U proteklim mjesecima, dodaju, svjedočili su pokušajima gradnje malih hidroelektrana na rijeci Plivi, što je aktivizmom nevladinih organizacija i pritiskom građana osujećeno.

- Općinsko vijeće Jajce je prošle sedmice usvojilo deklaraciju "Općina bez brana", kao i zaključak kojim se zabranjuje gradnja malih hidrocentrala na području Općine Jajce. Kao što smo rijeku Plivu i općinu Jajce odbranili od malih hidroelektrana, tako ćemo ih odbraniti od drugih sličnih uzurpacija. Ovom prilikom od Vas zahtijevamo da javnost obavijestite o ovim pitanjima, te da vodopadu i Plivi hitno povratite stari izgled i sjaj - zaključuju aktivisti u pismu upućenom Agenciji za vodno područje rijeke Save.