Članovi Uprave su Đahid Muratbegović (direktor), Asim Dželilović (izvršni direktor Proizvodno- tehničkog sektora), Miroslav Šain (izvršni direktor Sektora kontrole kvaliteta) i Armin Sarajlić (izvršni direktor Sektora marketinga, finansija, pravnih i općih poslova).

Izmjenom postojećeg rješenja, Vlada FBiH je za članove Upravnog odbora Projekta razvoja ruralnog poslovanja i Projekta razvoja konkurentnosti u ruralnim područjima imenovala Husniju Kudića, Seada Kopića i Bojana Varuneka.

Danas je osnovano Stručno radno tijelo Vlade FBiH čiji je zadatak pripremanje prijedloga drugostepenih rješenja koja donosi Vlada u skladu sa članom 17. stav (4) Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama FBiH. Za predsjednicu ovog tijela imenovana je Jelena Trutina, a za članove Irenko Matijević i Dijana Bukovac.