VEZANI TEKST - Ovo je osam uvjeta koje BiH mora ispuniti za kandidatski status, nema Izbornog zakona

Priključivanje političkoj i ekonomskoj zajednici evropskih država, uz pristupanje NATO-u, smatra se jednim od najvažnijih političkih ciljeva BiH. Evropska unija prepoznala je BiH kao potencijalnog kandidata još od odluke Evropskog vijeća i sjednice održane u Solunu 2003. godine.

BiH je službeni zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji podnijela u februaru 2016. godine.

Nakon što je BiH predala zahtjev za članstvo, u decembru 2016. godine, Evropska komisija poslala je BiH detaljan Upitnik, a nakon 14 mjeseci u februaru 2018. godine BiH je predala ispunjen Upitnik. Na odgovorima je radilo više od 1.300 predstavnika različitih nivoa vlasti. Odgovoreno je na 3.897 pitanja kao i 655 dopunskih.

Evropska komisija je 2019. godine usvojila Mišljenje o zahtjevima Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji. Poseban značaj Mišljenja Evropske komisije ogleda se u 14 prioriteta koje je ova institucija iznijela pred vlasti Bosne i Hercegovine, a koje je nužno realizirati kako bi BiH započela pregovore o pristupanju EU.

Evropska komisija početkom oktobra ove godine preporučila je davanje kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini uz osam uvjeta.

Uvjeti koje će BiH morati ispuniti su sljedeći:

- usvajanje Zakon o sprječavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine

- izmjene i dopune Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine

- usvajanje Zakona o javnim nabavkama

- poduzeti odlučne korake za jačanje prevencije i borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala

- odlučno unaprijediti rad na osiguravanju efikasne koordinacije na svim nivoima upravljanja granicom i kapaciteta upravljanja migracijama, kao i osiguravanja funkcionisanja sistema azila

- osigurati zabranu mučenja, posebno uspostavljanjem nacionalnog preventivnog mehanizma protiv torture i zlostavljanja

- garantovati slobodu izražavanja i medija i zaštitu novinara, posebno osiguravanjem odgovarajućeg sudskog postupanja u slučajevima prijetnji i nasilja nad novinarima i medijskim radnicima

- osigurati rezultate u funkcionisanju na svim nivoima mehanizma koordinacije o pitanjima EU, uključujući razvoj i usvajanje nacionalnog programa za usvajanje pravne tečevine EU