Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, dala pozitivno mišljenje na Prijedlog zakona o specijalnoj edukacijsko-rehabilitacijskoj, logopedsko-audiološkoj i socijalno-pedagoškoj djelatnosti, čije je donošenje po skraćenom postupku predložila zastupnica u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Meliha Bijedić.

Mišljenje Vlade FBiH je i da Zakon o posebnom registru osoba pravomoćno osuđenih za kaznena djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima u FBiH, može biti razmatran isključivo u formi nacrta, a ne prijedloga, kako je to tražila zastupnica u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Lana Prlić.

Ocijenjeno je da nije moguće zaključiti da Prijedlog zakona ispunjava uvjete za upućivanje u zakonodavnu proceduru po skraćenom postupku. Istovremeno, Vlada ukazuje na nepreciznost pojedinih odredbi Prijedloga zakona, te podsjeća i na sadržaj aktualnih odredaba Zakona o kaznenom postupku FBiH, kojima je na detaljan način uređeno pitanje vođenja, sadržaja i korištenja podataka iz kaznene evidencije za sva kaznena djela propisana Kaznenim zakonom FBiH, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Nakon razmatranja, Vlada nije prihvatila nekoliko inicijativa za izmjene i dopune Kaznenog zakona FBiH. Inicijative zastupnika u Zastupničkom domu Senaida Begića i Azre Hadžić - Bečirspahić odnosile su se na propisivanje obilježja kaznenog djela kojim bi bio ostvaren poseban stupanj kazneno-pravne zaštite novinara te medicinskog osoblja. Prije izmjene Zakona, smatra Vlada, treba izvršiti usporednu analizu zakonskih propisa i na adekvatan i precizan način osigurati odgovarajući stupanj kaznenopravne zaštite za određene kategorije osoba s aspekta prirode njihovog zanimanja te, eventualno, uvrstiti i druga zanimanja ukoliko postoji potreba da im se osigura poseban stupanj kaznenopravne zaštite.

Federalna vlada je mišljenja da članom 114. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu nije povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu, što je navedeno u zahtjevu za zaštitu prava na lokalnu samoupravu načelnika Vareša. Taj zakon je, stav je Vlade FBiH, donesen nakon jednomjesečne javne rasprave nakon kojeg su dobivena mišljenja kantona, u koja su uključene primjedbe i sugestije općina i gradova.

Nakon razmatranja inicijative Muharema Bajraktarević iz Srebrenika, Federalna vlada je ocijenila da nema osnova za davanje autentičnog tumačenja člana 2.stav(l) tačka l.6 Zakona o ministarskim i vladinim i drugim imenovanjima FBiH, jer je riječ o preciznoj i jasnoj odredbi čija provedba nije upitna.

U povodu inicijative Komisije Skupštine Tuzlanskog kantona za jednakost spolova za izmjene i dopune Kaznenog zakona FBiH, a koja se odnosi na zaštitu žena i djece, te uklanjanje diskriminacije i nepovoljnog položaja žrtava tih kaznenih djela u odnosu na žrtve u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu BiH, Federalna vlada ocjenjuje da inicijativa ne upućuje na konkretne zakonske odredbe Kaznenog zakona FBiH koje je potrebno usuglasiti.

U povodu inicijative zastupnice u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Amele Kuskunović, koja se odnosi na ažuriranje pregleda malignih neoplazmi Federacije BiH i objavljivanje novih podataka, Federalna vlada napominje da se podaci u registru ažuriraju shodno uobičajenom postupku obrade i mogućnosti tumačenja cjelokupnog seta potrebnih podataka. Tek nakon takve obrade, podaci budu objavljeni. Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo FBiH obavještavaju Ministarstvo civilnih poslova BiH o svim dostavljenim upitnicima, s ciljem objedinjavanja podataka za Bosnu i Hercegovinu, kao i izvještavanja međunarodnih tijela.

Vlada FBiH prihvatila je dio inicijative zastupnice u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Faike Mujanović-Glamočanin koji se odnosi na formiranje službenog registra oboljelih od dijabetesa. Vlada ističe da je u toku realizacija tog projekta na nivou Federacije BiH. No, to prvenstveno ovisi od kantonalnih registara iz ove oblasti, kao i informatizacije zdravstvenih ustanova, kako bi bila zadovoljena i e-forma registra u skladu sa Zakonom o evidencijama u oblasti zdravstva, navodi se u saopćenju Vlade FBiH.