Podsjećaju da je monitoring prirodnih izvorskih, mineralnih i stolnih voda na području Federacije BiH, kontrolisanih u periodu od oktobra 2021. do septembra ove godine vršio Zavod za javno zdravstvo FBiH.

- Shodno tome, molimo da se za sva pitanja vezana za osnov za provođenje monitoringa, kao i svrhu, cilj, postupak i ishode monitoringa obratite Zavodu - poručuju.

Naime, s obzirom da navedeni monitoring nije provodila Federalna uprava za inspekcijske poslove temeljem zakona koji regulišu našu nadležnost, u FUZIP-u kažu da nije ni zakonito, niti profesionalno, etično, pa čak ni logično, da preuzimaju odgovornost saopćavanjem informacija do kojih nisu došli postupanjem svojih inspektora u okviru jasno definisanih i zakonom propisanih procedura.

Federalna uprava za inspekcijske poslove je informaciju Zavoda za javno zdravstvo FBiH o rezultatima monitoringa prirodnih izvorskih, mineralnih i stolnih voda na području Federacije BiH, kontrolisanih u periodu od oktobra 2021. do septembra 2022. godine zaprimila putem pošte i protokola dana 25. oktobra 2022. godine, te je bez odlaganja, istog dana, u skladu sa svojim nadležnostima, istu proslijedila kantonalnim ministarstvima zdravstva, kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, kantonalnim i općinskim sanitarnim inspektorima, te Sektoru granične inspekcije FUZIP, kako bi se temeljem saznanja iz zaprimljene informacije pojačale aktivnosti svih inspekcijskih organa u FBiH, a s ciljem zaštite javnog zdravlja i prava potrošača. O ovome je, na konferenciji za medije održanoj 17. novembra javnost obavijestio glavni federalni zdravstveni inspektor.

Pojačani inspekcijski nadzori punionica vode

Nadalje, Federalni zdravstveni inspektorat je putem federalnih inspektora za hranu pristupio planiranju provođenja pojačanih inspekcijskih nadzora punionica vode, a Sektor granične inspekcije FUZIP je odmah pojačao nadzor nad uvozom vode na 13 graničnih prijelaza/mjesta carinjenja BiH na području FBiH. U pojačanom nadzoru pri uvozu, od 25. oktobra ove godine do momenta sačinjavanja ovog odgovora, nije evidentirana niti jedna pošiljka vode koja se ne nalazi na Listi priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u BiH, navode iz FUZIP-a.

Inspekcijski nadzori federalnih inspektora za hranu i kantonalnih sanitarnih inspekcija u unutrašnjem prometu se privode kraju, te se očekuju i rezultati preostalih laboratorijskih analiza prikupljenih uzoraka. Prema dosadašnjim podacima kantonalnih inspekcija, u do sada izvršenim nadzorima sporne vode nisu zatečene na tržištu, niti je laboratorijskim analizama utvrđena neusklađenost uzoraka. U slučaju da se laboratorijskom analizom utvrdi da su uzorci neispravni, inspekcijski organi su dužni odmah po prijemu rezultata analize obavijestiti subjekta nadzora, Agenciju za sigurnost hrane BiH, te FUZIP, radi provođenja daljih mjera zaštite zdravlja stanovištva i prava potrošača u skladu sa Zakonom o hrani, u koje spada i povlačenja proizvoda s tržišta.

Po okončanju inspekcijskog nadzora, javnost će biti blagovremeno informisana.

- Napominjemo da je uvidom u spisak sedam voda za koje su rezultati monitoringa pokazali da sadrže bakterije koje ne smiju biti prisutne u vodi, utvrđeno je da su iste kupljene i uzorci dostavljeni na analizu u oktobru, novembru i decembru 2021. godine, te da je rok upotrebe šest spornih voda istekao najkasnije do septembra 2022. godine, dok je samo za jednu od sedam spornih voda rok upotrebe bio 17. 11. 2022. godine - kažu u FUZIP-u.

Inače, u prekograničnoj kontroli roba u periodu od 1.1. do 30.10.2022. godine, federalni granični inspektori izvršili su ukupno 12.877 inspekcijskih nadzora, te uzeli 553 uzorka roba pri uvozu, od kojih se 70 uzoraka odnosilo na vodu za piće. Laboratorijskom analizom je utvrđeno da svi uzorci vode odgovaraju zakonom propisanim uvjetima.

Od ukupnog broja ispitanih uzoraka roba pri uvozu, laboratorijskom analizom i superanalizom utvrđeno je da devet uzoraka prehrambenih proizvoda i premeta opće upotrebe ne odgovara propisanim kriterijima, zbog čega je doneseno devet zabrana uvoza roba u BiH, čime je spriječeno stavljanje na tržište i upotreba nedozvoljenih ili neispravnih prehrambenih proizvoda i predmeta opće upotrebe.

Izdato 151 rješenje o otklanjanju nedostataka i 53 prekršajna naloga

Federalni inspektori za hranu su u periodu od januara do oktobra 2022. godine u unutrašnjem nadzoru izvršili 720 inspekcijskih nadzora, u okviru kojih je izdato 151 rješenje o otklanjanju nedostataka i 53 prekršajna naloga s ukupnim finansijskim teretom od 80.500,00 KM.

- Dužni smo obavijestiti javnost da, s aspekta složenog zakonodavnog okvira i procedura kojima se reguliše inspekcijski nadzor u oblasti sigurnosti hrane, nadležni inspekcijski organi (federalni, kantonalni, gradski i općinski) provode inspekcijski nadzor u cilju službene kontrole zdravstvene ispravnosti, higijene i kvaliteta hrane, u skladu sa Zakonom o hrani, Zakonom o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće upotrebe, Zakonom o zdravstvenom nadzoru životnih namirnica i predmeta opće upotrebe, te drugim zakonima i proizilazećim podzakonskim aktima - navdeno je u odgovoru Feni.

VEZANI TEKST - Zavod za javno zdravstvo FBiH se oglasio o flaširanoj vodi: Malo je onečišćena...

Kako kažu, Zakonom o hrani propisana je opća odgovornost za higijenu i zdravstvenu ispravnost hrane na način da su subjekti koji obavljaju djelatnosti vezane uz hranu u svim fazama proizvodnje, prerade, obrade i distribucije dužni osigurati da hrana zadovoljava odredbe propisa o hrani relevantnih za njihove djelatnosti i nadziru poštivanje propisa. Nadalje, subjekti u poslovanju s hranom moraju osigurati sistemsko sprovođenje općih ili specifičnih uslova higijene hrane koje utvrđuje Agencija za sigurnost hrane, u saradnji s nadležnim organima.

Radi službene kontrole zdravstvene ispravnosti i kvaliteta hrane, zakonom je propisano da se za potrebe laboratorijskih analiza mogu uzeti uzorci sirovina, sastojka, tehnoloških pomagala i drugih materija koje se koriste za pripremu i proizvodnju hrane, poluproizvoda, gotove hrane, predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom, kao i sredstava za čišćenje i održavanje koja se koriste u poslovanju s hranom. Uzorke uzima i dostavlja ovlaštenom ispitnom laboratoriju nadležni inspektor, koji o tome sačinjava zapisnik.