Dokument precizira saradnju federalne i kantonalne vlade, te VSTV-a BiH, na unapređenju zatvorskog sistema u Federaciji. Riječ je o osiguranju uvjeta za provedbu projekata izgradnje novog KPZ-a Miljacka na lokalitetu Igman - Blažuj, te poboljšanju uvjeta rada Kantonalnog i Općinskog suda u Sarajevu putem rekonstrukcije zgrade Palate pravde u Sarajevu, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.

Time je potvrđeno zajedničko opredjeljenje da je izgradnja i rekonstrukcija zgrada pravosudnih institucija u BiH jedan od strateških prioriteta.

Memorandumom je definirano da će Vlada Federacije, nakon iseljenja KPZ-a Miljacka iz dijela objekta u ulici Branilaca Sarajeva, ove prostorije do 1. jula ove godine predati Kantonalnom i Općinskom sudu u Sarajevu, a za čije potrebe će biti rekonstruirane i adaptirane.

Također, Vlada FBiH će u federalnom budžetu osigurati sredstva za završetak izgradnje i opremanje novog kompleksa KPZ-a Miljacka na lokalitetu Igman - Blažuj, te ishodovati upotrebnu dozvolu po okončanju izgradnje. Precizirano je i da će Federalna vlada do okončanja izgradnje ovog KPZ-a osigurati sredstva za privremeno preseljenje svih pritvorenika i zatvorenika u druge kazneno-popravne zavode u FBiH, kao i uprave KPZ-a na drugu lokaciju. Osigurat će i sredstava za rad Sudske policije FBiH na aktivnostima ovog preseljenja, kao i svih drugih aktivnosti koje bude neophodno provesti za vrijeme rekonstrukcije i adaptacije dijela zgrade Palate pravde.

Vlada KS, kako se navodi u Memorandumu, ima zadatak da po završetku radova osigura sredstva za nabavku i opremanje zgrade kancelarijskim namještajem i IKT opremom, kao i za tekuće održavanje rekonstruiranog objekta, uključujući i prostorije kojima raspolaže Sudska policija. Nakon završetka radova Vlada KS treba preduzeti sve potrebne aktivnosti s ciljem ishodovanja upotrebne dozvole.

VSTVBiH će koordinirati aktivnosti strana potpisnica uključenih u realizaciju ovog projekta, kao i sve aktivnosti uime sudova. Također, VSTV je sredstvima Vlade Norveške osigurao izradu projektne dokumentacije, što uključuje detaljne nacrte i tehničke specifikacije, te zakonom tražene elaborate, a u saradnji sa sudovima izradio je i plan raspodjele prostora u Palati pravde u Sarajevu.