Žalbu na rad i postupanje policijskih službenika SIPA-e, Odbor za žalbe građana ocijenio je kao neosnovanu.

Od 15 žalbi na rad i postupanje policijskih službenika Granične policije BiH, Odbor je 14 ocijenio neosnovanim, dok je izjašnjenje o jednoj žalbi odgođeno, uz zahtjev Graničnoj policiji BiH da izvrši dopune izvještaja prema uputstvu članova Odbora.

Odbor je primio k znanju dvije infromacije Granične policije BiH o okončanim disciplinskim postupcima i izrečenim disciplinskim mjerama po žalbama građana koje su razmatrane na ranijim sjednicama Odbora za žalbe građana PSBiH.