- Trećina radnog vijeka mora biti "pokrivena" penzijskim stažom za odlazak u invalidsku penziju. To je osnovni uvjet da bi se išlo na komisiju, osim u slučaju povrede na radu, tada nema te odredbe - govori nam Tomislav Kvesić, portparol Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osigranje.

U Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju stoji da osiguranik, kod koga je utvrđena prva kategorija invalidnosti, stječe pravo na invalidsku penziju ako je invalidnost prouzrokovana povredom van rada ili bolešću, pod uvjetom da je prije nastanka invalidnosti imao navršen penzijski staž koji mu pokriva najmanje jednu trećinu perioda od navršenih najmanje 20 godina života do dana nastanka invalidnosti.

Zatim, osoba kod koje je utvrđena prva kategorija invalidnosti do navršene 30. godine života, stječe pravo na invalidsku penziju ako je invalidnost prouzrokovana povredom van rada ili bolešću, pod uvjetom da prije nastanka invalidnosti ima navršen penzijski staž koji mu pokriva najmanje jednu trećinu radnog vijeka, ali najmanje jednu godinu staža osiguranja. 

Osiguraniku koji je bio na redovnom školovanju i takvim školovanjem stekao višu ili visoku stručnu spremu, radni vijek se računa od 22 godine života, ako je stekao višu stručnu spremu, odnosno 25 godina, ako je stekao visoku stručnu spremu.

- Što se tiče premještanja na drugo radno mjesto, to je invalidnost druge kategorije, tada se ne ostvaruje pravo na invalidsku penziju nego na radno mjesto koje je prilagođeno smanjenoj radnoj sposobnosti - govori Kvesić.

Upitali smo da li naprimjer osoba koja ima 53 godine života i recimo 26 godina radnog staža, a koja je oboljela od bolesti koja je uzrokovala invaliditet, može predati za invalidsku penziju.

- Može predati. Potom komisija ljekarska na Institutu za medicinsko vještačenje utvrđuje invalidnost. Ako utvrde da je invalid prve kategorije, time se ostvaruje pravo na penziju - kazao nam je Kvesić.

Osiguraniku koji ima manje od 15 godina staža osiguranja invalidska penzija se određuje za staž osiguranja od 15 godina, koja ne može biti manja od iznosa najniže penzije određene u skladu sa Zakonom o PIO-u.