- Osuđenik Rade Garić je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 17 godina po presudi Suda BiH, broj: S1 1 K 029228 21 Krž 20 od 29. 11. 2021. i on je na temelju Evropske konvencije o transferu osuđenih osoba podnio molbu za transfer u Republiku Srbiju kako bi, kao državljanin R Srbije, u toj zemlji nastavio izdržavanje kazne zatvora izrečene u BiH.

VEZANI TEKST - Vlaseničkom monstrumu Radetu Gariću smanjena kazna na 17 godina zatvora

Rješavajući po molbi za transfer, pravosudna tijela R Srbije - Viši sud u Beogradu/Odjeljenje za ratne zločine je donio presudu Kre-Po2 br.2/22 od 28. 8. 2022., kojom je osuđenom izrekao kaznu zatvora od 17 godina, tj. istu visinu zatvorske kazne koju je izrekao i Sud BiH. Na temelju navedene presude, ministar pravde BiH je donio Rješenje od 15. 12. 2022. kojim je dopušten transfer osuđenog iz BiH u R Srbiju - saopćili su iz Ministarstva pravde BiH i dodali:

Dakle, predmetno Rješenje je doneseno sukladno, kako odredbama Evropske konvencije o transferu osuđenih osoba, čija je potpisnica i BiH, tako i odredbama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima (poglavlje VIII - članci 79 - 82), a visina kazne koju je izrekao nadležni sud u R Srbiji je istovjetna visini zatvorske kazne koju je izrekao Sud BiH.

Posebno napominju kako navedeni Zakon ne predviđa obavezu ministra pravde BiH da traži mišljenje ili saglasnost nadležnog suda u BiH koji je donio pravomoćnu presudu, već mu samo daje, ne eksplicitno, diskrecijsko pravo da ocijeni postoji li očiti nesrazmjer u presudama izrečenim od države izricanja i države izdržavanja kazne, te u tom smislu i donese odgovarajuću odluku.

VEZANI TEKST - Ko je dozvolio da presuđeni ratni zločinac u tajnosti bude prebačen u Srbiju na izdržavanje kazne?

- Napominjemo, svaka država presudu donosi sukladno svom krivičnom zakonodavstvu, te u tom smislu, visina izrečene kazne od države izdržavanja kazne ne mora u potpunosti odgovarati visini kazne koju je izrekao sud države izricanja kazne - saopćeno je iz Ureda za odnose sa javnoššću Ministarstva pravde BiH, na čijem čelu se nalazi Davor Bunoza.

U vrijeme donošenja Rješenja (15. 12. 2022.) kojim je dopušten transfer zločinca Garića u Srbiju ministar pravde BiH bio je Josip Grubeša.