Na službenoj stranici koronavirus.hr objavljen je tekst koji pojašnjava sve, kako za državljanje ove zemlje, tako i za strance.

Ulazak iz država članica EU

Hrvatski državljani i članovi porodice hrvatskih državljana, neovisno o svom državljanstvu, slobodno mogu ući u R Hrvatsku, bez potrebe dokazivanja razloga ulaska, ali uz predočenje dokumenta koji dokazuje srodstvo s hrvatskim državljaninom (npr. rodni list).

Državljani država članica Evropske unije, odnosno država članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru kao i članovi njihovih porodica (bez obzira na prebivalište) te državljani trećih zemalja koji su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ (od 25. novembra 2003. o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem) te osobe koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili osobe koje imaju nacionalne dugoročne vize ne moraju prilikom ulaska u RH posebno dokazivati razlog svog ulaska (poslovni, ekonomski, turistički…), već mogu ulaziti pod jednakim uvjetima kao i prije pojave bolesti COVID-19, ali i nadalje uz epidemiološku kontrolu te uz obvezu pridržavanja općih i posebnih preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
Sve ovo odnosi se i na državljane Kneževine Andore, Republike San Marino, Kneževine Monako i Vatikana.

Prilikom ulaska u Hrvatsku državljana tih država članica, evidentirat će se njihov ulazak uz prikupljanje dodatnih podataka (mjesto odredišta, broj mobitela i e-mail adresa), radi eventualne potrebe kontaktiranja iz epidemioloških razloga. Potrebno je ispuniti obrazac na stranici EnterCroatia i ostaviti podatke.

Ulazak iz trećih zemalja

1. Ako stranci nemaju državljanstvo države članice EU, EGP ili prethodno navedenih zemalja, niti reguliran boravak u tim državama niti su članovi njihovih porodica, a putuju iz države koja nije članica, zbog neodgodivih ličnih razloga, prilikom dolaska na granični prijelaz moraju dokazati svoj razlog za ulazak u Hrvatsku, koji može biti:

- neodgodivi lični razlog - potrebno je predočiti valjanu dokumentaciju, primjera radi u slučaju: odlaska na sahranu (npr. smrtni list, osmrtnica), odlaska na liječenje ili pratnja osobe koja odlazi na liječenje (npr. ljekarski poziv, potvrda o zakazanom ljekarskom/stomatološkom pregledu, preporuku ljekara),

- ako ste vlasnik ili zakupac (vrijedi i za nositelje leasinga) nekretnine, pokretnine ili morskog plovila (brod, jahta itd.) u Republici Hrvatskoj graničnoj kontroli pri prelasku graničnog prijelaza u Republiku Hrvatsku potrebno je predočiti dokumentaciju kojom se dokazuje posjedovanje nekretnine/pokretnine u Republici Hrvatskoj (npr. vlasnički list/ugovor); članovima porodice vlasnika će biti omogućen ulazak uz predočenje valjanog dokumenta iz kojeg je vidljivo srodstvo s vlasnikom. Za ove osobe je određena je mjera karantina/samoizolacije uz zdravstveni nadzor u trajanju od 14 dana, uz mogućnost skraćenja trajanja mjere na sedam dana, ako osoba o svom trošku napravi bris nosa i ždrijela sedam dana po ulasku u Hrvatsku i dobije negativan rezultat PCR testa na SARS-CoV-2.

2. Ako stranci koji nemaju državljanstvo države članice EU, EGP ili prethodno navedenih zemalja, niti reguliran boravak u tim državama, žele ući u Hrvatsku zbog:

- poslovnih razloga ili ekonomskog interesa Republike Hrvatske, potrebno je predočiti dokumentaciju koja dokazuje poslovni razlog posjeta Hrvatskoj ili ekonomski interes Hrvatske, kao što je poziv na sastanak privrednog subjekta iz Hrvatske, dokaz o članstvu u upravi, o vlasništvu ili suvlasničkom udjelu u kompaniji registriranoj u Hrvatskoj, dokumentacija o dogovorenoj poslovnoj obvezi s fizičkom ili pravnom osobom i dr.

- turističkih razloga, potrebno je predočiti potvrdu plaćenog smještaja u nekom od smještajnih objekata u Hrvatskoj (ugovor o zakupu ili paušalnom plaćanju kampa, ugovor o stalnom vezu u luci nautičkog turizma, dr.) i

- obrazovanja, potrebno je predočiti dokaz o školovanju/ studiranju (npr. indeks, potvrda obrazovne ustanove i dr.).
Ove osobe ne podliježu mjeri karantina/samoizolacije, ako na graničnom prijelazu predoče negativni nalaz PCR pretrage brisa nosa i ždrijela na SARS-Cov-2, koji nije stariji od 48 sati (računajući od vremena uzimanja brisa do dolaska na granični prijelaz).

Osobe koje ne predoče negativni nalaz PCR pretrage podliježu mjeri obaveznog 14-dnevnog karantina/samoizolacije.

Putnici u tranzitu mogu putovati kroz Hrvatsku pod uvjetom da je ulazak ili tranzit u susjednoj zemlji omogućen. Prilikom tranzita potrebno je bez nepotrebnog zadržavanja koristiti najkraće prometne pravce, uključujući i autocestu tamo gdje je to moguće.

Izlazak iz Hrvatske mora biti u što kraćem roku, a najduže 12 sati od trenutka ulaska, što će granična policija provjeravati.