Vuković je u apelaciji podnesenoj Ustavnom sudu naveo da su u prvostepenoj i drugostepenoj presudi Suda BiH povrijeđena njegova prava na pravično suđenje.

- Ustavni sud zaključuje da ne postoji povreda prava na pravično suđenje kada su osporene presude obrazložene i jasne, kada način na koji je utvrđeno činjenično stanje i izvršena ocjena dokaza ne odaje utisak proizvoljnosti, te kada ništa ne upućuje na povredu prava na pravičan postupak u cjelini, te odluka nije zasnovana na nezakonitim dokazima, niti je apelantu uskraćeno pravo na odbranu - navodi se u odluci Ustavnog suda od 26. marta ove godine.

Vukovića je Sud BiH 11. oktobra 2017. nepravosnažno osudio na sedam godina zatvora za višestruko silovanje zaštićene svjedokinje A-1 počinjeno u periodu od aprila do augusta 1992. na području općine Foča.

Protiv prvostepene presude Odbrana je izjavila žalbu zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka i Krivičnog zakona, pogrešne primjene materijalnog prava, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i odluke o krivičnopravnoj sankciji.

Apelaciono vijeće Suda BiH je 19. januara 2018. godine ovu žalbu odbilo kao neosnovanu te potvrdilo prvostepenu presudu.