Novac je namijenjen za poboljšanje kapaciteta i efikasnosti usluga javnog prijevoza kroz nabavku novih tramvaja.

Projektom je obuhvaćena i zaštita okoliša kroz promociju korištenja javnog prevoza i njegovog doprinosa kvaliteti zraka.

Kredit će Federacija BiH prenijeti na na Kanton Sarajevo, koji je krajnji korisnik i dužnik po ovom zaduženju.

Data je saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma o zajmu između BiH i FBiH i Podugovora o zajmu izmedu FBiH i Kantona Sarajevo. Za potpisivanje ovih dokumenata ovlaštena je federalna ministrica finansija.