Sredstva će biti usmjerena za povećanje zaposlenosti u privatnom sektoru, od čega će 25 miliona eura biti alocirano na Federaciju BiH, a 14 miliona eura za Republiku Srpsku.

Cilj ovog projekta je povećanje zapošljavanja putem javnih poziva entitetskih zavoda za zapošljavanje. Rok otplate zajma je 32 godine uz grace period od sedam godina.

Riječ je o drugom projektu podrške zapošljavanju koje finansira Svjetska banka, nakon što je prvi zaključen početkom maja 2017. godine u iznosu od 50 miliona eura.

Ministarstvo finansija i trezora dostavit će Prijedlog sporazuma s Osnovama za njegovo zaključivanje Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru odlučivanja, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora BiH.

Milion KM za saniranje posljedica zemljotresa u općini Berkovići

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti donijelo je Odluku i izdvajanju milion KM za pomoć i podršku u saniranju posljedica razornog zemljotresa u općini Berkovići. Odlukom se provodi zaključak Predsjedništva BiH.

Općina Berkovići obavezana je da dostavi izvještaj o utrošku sredstava Ministarstvu sigurnosti BiH.

Dva miliona KM Fondu za povratak BiH

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o preraspodjeli sredstava iz budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u budžet Fonda za povratak Bosne i Hercegovine.

Odlukom se odobrava preraspodjela sredstava iz budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH za 2022. godinu, iz granta "Finansiranje prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma" u iznosu od dva miliona KM u budžet Fonda za povratak Bosne i Hercegovine.

Sredstva će biti u funkciji realizacije projekata za ostvarivanje prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma, koje odobri Komisija za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine.

Ranije su Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije Republike Srpske, Vlada Brčko Distrikta BiH i Fond za povratak BiH potpisali Sporazum o udruživanju i načinu realizacije sredstava za ostvarivanje prava iz Aneksa VII.

Sufinansiranje obilježavanja Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o dodjeli 10.000 KM Fondaciji "Lara" Bijeljina za sufinansiranje projekta obilježavanja Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, 18. oktobra 2022. godine.

Sredstva se dodjeljuju iz budžeta Ministarstva sigurnosti BiH s pozicije "Tekući grantovi", kojem će biti podnesen i izvještaj o utrošku sredstava.

Dopunjene Odluke o kriterijama za dodjelu grantova MCP-u

Na sjednici je dopunjeno sedam odluka o kriterijima za dodjelu grant sredstava Ministarstva civilnih poslova u 2022. godini za podršku projektima u oblastima kulture, sporta, inovatorstva, nauke, pripreme projekata za sredstva iz Fonda Horizont, te za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u vezi sa prevencijom HIV-a i tuberkuloze u BiH, a koje ranije ove godine usvojilo Vijeće ministara BiH.

Donošenjem ovih odluka omogućava se korisnicima grant sredstava da od Ministarstva civilnih poslova pisanim putem zatraže saglasnost u slučaju pomjeranja roka u realizaciji projekta, uz navođenje opravdanih razloga i uz predlaganje novog roka, koji ne može biti duži od šest mjeseci nakon isteka budžetske 2022. godine.  

Ministarstvo civilnih poslova daje saglasnost na prolongiranje roka, čime će biti omogućeno korisnicima da u dodatno ostavljenom vremenu realiziraju dodijeljena grant sredstva, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.