Ministrica prosvjete i kulture RS-a Natalija Trivić održala je danas on-line sastanak sa predsjednicima aktiva direktora osnovnih i srednjih škola, te je istanuto da se nastavni proces organizuje na daljinu uz korišćenje sredstava elektronske komunikacije.

Izvođenje nastave na daljinu za učenike osnovne škole realizovaće se upotrebom Office 365 alata ili putem drugih digitalnih alata kao što su Google platforma (Google učionice), privatnih email adresa nastavnika, komunikacijom putem društvenih mreža i servisa za razmjenu poruka (Viber) ili telefonskim putem (SMS porukama ili pozivima).

Za izvođenje nastave na daljinu za učenike srednjih škola koristit će se Office 365 alati, elektronska pošta, sajt škole, Google učionice, blogovi škola, društvene mreže i servisi za razmjenu poruka.

- Nastavni čas, realizovan na daljinu i putem elektronskih alata, traje najviše 30 minuta, a nastavnici su obavezni da sve aktivnosti realizuju iz škole poštujući utvrđeni raspored nastavnih časova i zaduženja na osnovu rješenja o 40-satnoj radnoj sedmici. Nastavnici iz područnih odjeljenja navedene aktivnosti mogu realizovati iz centralne škole - saopćeno je danas iz Ministarstva prosvjete i kulture RS-a.

Naglašeno je i da škole maksimalno treba da koriste kabinete informatike.

- U njima po nekoliko nastavnika može realizovati navedene aktivnosti, a nastavnicima i učenicima škole, na osnovu iskazanih potreba, treba da stave na raspolaganje laptope i drugu potrebnu opremu. Ukoliko škola ne raspolaže sa dovoljnim brojem laptopa potrebno je kontaktirati druge škole iz regije i dogovoriti preuzimanje određenog broja laptopa iz druge škole - istakla je ministrica Natalija Trivić.

Ukazala je na značaj uspostavljanja komunikacije sa učenicima kao i davanja povratne informacije o urađenim zadacima koje su im nastavnici zadali i to isključivo u terminima koji se vezuju za već utvrđeni raspored školskih časova.

- Od vaspitno-obrazovnih radnika osnovnih i srednjih škola očekuje se da prate napredovanje učenika i bilježe podatke o tome, kako bi se nesmetano moglo izvršiti ocjenjivanje učenika, a škole su dužne voditi evidenciju o nastavi na daljinu u odjeljenskoj knjizi - rekla je Trivić.

Preporučila je da nastavnici u osnovnoj školi koriste digitalne udžbenike iz Geografije za 6. razred, Geografije za 7. razred, Geografije za 8. razred, Geografije za 9. razred, Historije za 6. razred i Srpskog jezika i jezičke kulture za 3. razred za realizaciju nastave na daljinu koji su im dostupni na sajtu Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo.