Reagiranje Porezne uprave FBiH prenosimo u cijelosti:

Porezna uprava Federacije BiH upućuje reagiranje na izjavu gradonačelnika Kasumovića u vezi s naplatom dugovanja JKP Zenicatrans - prevoz putnika, a u kojoj se ističe da Kantonalni porezni ured Zenica ne može iz budžeta tog grada naplatiti porezni dug Javnog komunalnog preduzeća Zenicatrans-prevoz putnika i da je "stranačka Porezna uprava u Zenici izdala tako glup nalog - da Grad solidarno odgovara za Zenicatrans, što je nemoguće". U izjavi gradonačelnik navodi da je "JKP Zenicatrans prevoz putnika dioničko društvo i oni (misli se na Poreznu upravu) to mogu izdati, međutim, Grad će veoma brzo podići krivičnu prijavu zbog zloupotrebe položaja i nesavjesnog rada u službi. Oni jesu to poslali, međutim, oni Grad ne mogu blokirati".

U cilju istinitog i objektivnog informisanja javnosti Porezna uprava FBiH navode gradonačelnika Fuada Kasumovića odbacuje u cijelosti kao netačne, neistinute i zlonamjerne. 

Porezna uprava Federacije BiH podsjeća da dug Javnog komunalnog preduzeća Zenicatrans - prevoz putnika na dan 31.12.2019. godine, kako je to objavljeno na web stranici Porezne uprave FBiH, iznosi 5.380.081,41 KM, od čega se na glavni dug odnosi 3.963.892,30 KM, a na dug po osnovu zatezne kamate 1.416.189,11 KM i sve druge informacije koje posjeduje Porezna uprava FBiH kao i informacije do kojiih je došla u postupku kontrole poslovanja JKP Zenicatrans prevoz putnika prema Zakonu o Poreznoj upravi FBiH predstavljaju poreznu tajnu i ne mogu se javno objavljivati bez prethodne pisane saglasnosti poreznog obveznika.

Prema podacima iz Registra vrijednosnih papira, osnivač Društva Zenicatrans - prevoz putnika d.d. Zenica je Grad Zenica koji je i većinski vlasnik kapitala Društva, sa procentualnim učešćem u kapitalu od 83,7196 posto, pa je svakom ko se imalo razumije u zakon i korporativno upravljanje jasno da sve odluke o poslovanju ovog preduzeća donosi njegov vlasnik, a ne bilo koja politička partija, pa shodno tome i sve nepravilnosti koje se događaju ostvaruju se uz blagoslov njegovog većinskog vlasnika, odnosno Grada Zenice.

S obzirom na stanje koje se događa u vezi sa JKP Zenicatrans - prevoz putnika i više plasiranih neistina od gradonačelnika i drugih, a u cilju istinitog informisanja javnosti i demantovanja neistina Porezna uprava FBiH je dana 09.01.2020 godine od menadžmenta JKP Zenicatrans -  prevoz putnika tražila pisanu saglasnost da objavi podatake sa kojima raspolaže, a koje se odnose na poslovanje JKP Zenicatrans - prevoz putnika i odgovornih osoba.

S obzirom na to da saglasnost nije data, te imajući u vidu da je Grad Zenica prema javno dostupnim podacima 83 posto vlasnik JKP Zenicatrans - prevoz putnika d.d., smatramo da je svima jasno ko i iz kojih razloga ima interes da Porezna uprava FBiH ne objavljuje podatke i da se od javnosti sakriva istina o navedenom poreznom obvezniku.

Više puta smo javnosti upućivali jasne poruke da Porezna uprava nije politička institucija, da je politika do donošenja zakona, a nakon što se donese zakon on se treba poštovati i primjenjivati, te shodno tome imamo potrebu javnosti prezentirati i saopćiti:

-       Odredbe člana 55. stav 2. Zakona o porezu na dobit kojim je propisano: "Obveznik ne može davati pozajmice ili vršiti prijenos imovine na druga pravna lica ukoliko ima neizmirenih obaveza na osnovu plaćanja javnih prihoda ili obaveza prema zaposlenicima sa osnova prihoda od nesamostalne djelatnosti" i

-       Odredbe člana 31. stav 1. Zakona o Poreznoj upravi kojim je propisano: "Lice koje kupi ili primi na poklon imovinu (primalac) drugog lica (prenositelja) odgovorno je za porezne obaveze prenositelja, ako je znalo ili imalo razlog da zna da je prenositelj ovu imovinu prenio na primaoca u cilju izbjegavanja plaćanja porezne obaveze."

Cilj menadžmenta Porezne uprave je da radi otvoreno i transparentno i da izgradi pravednu, efikasnu, racionalnu, transparentnu i poštovanu instituciju. Porezna uprava Federacije BiH će shodno važećim zakonima nastaviti sa naplatom poreznih obaveza i neće podleći ničijim pristicima.