Vlada Kantona Sarajevo u decembru prethodne godine donijela odluku kojom su porodilje ostvarile pravo na naknadu u iznosu od 996 KM koje je isplaćivalo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS.

No ovog mjeseca porodiljama KS isplaćena je manja naknada povodom čega su nam stigli brojni upiti.

Kako je pojasnilo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Zakon o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je donio Parlament FBiH, a koji je stupio na snagu 09. oktobra godine, uredio je pravo na novčanu pomoć za nezaposlene porodilje.

Općinski organi uprave su imali obavezu da donesu nova rješenja u skladu sa ovim zakonima i to rješenje o ostvarivanju prava na novčanu naknadu umjesto plate i rješenje o ostvarivanju prava na dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta, na osnovu kojih bi se mogla vršiti isplata prava po osnovu porodiljskog odsustva.

No, zbog velikog broja predmeta, Općinski organi uprave, navode iz Ministarstva, rješenja o ostvarivanju ovih prava objektivno nisu mogli donijeti u propisanim rokovima.

- Nakon što općinski organi uprave dostave Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS navedena prvostepena rješenja na koja nema žalbe, prava po osnovu porodiljskog odsustva će se isplatiti korisnicima/korisnicama, a isplatom će se obuhvatiti retroaktivno i onaj mjesec za koji nije bilo isplate. Želimo napomenuti da su ukupni novčani iznosi po kantonalnom zakonu, po osnovu prava porodilja, ostali na istom nivou, odnosno porodilje će ostvarivati ova prava u ukupnom iznosu od 996 KM – zaključili su.