Trenutno ova Ustanova zbrinjava 75-ero djece, od čega je sedam studenata koji su smješteni u Javnu ustanovu Studentski dom Nedžarići.

- Sedam naših korisnika boravi u Malom porodičnom domu na Blagovcu, šest korisnika u malom porodičnom domu na Marijin Dvoru i 10 korisnika u Malom porodičnom domu u Sokolović Koloniji. Procesom transformacije naše ustanove, jedna od usluga koju Dom pruža je i Mali porodični dom – kažu nam iz Doma za djecu bez roditeljskog staranja u Sarajevu.

Navode kako Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ova ustanova prima na smještaj i zaštitu djecu od rođenja do navršenih 18 godina života.

- Izuzetno, ukoliko se ocijeni da postoje opravdani razlozi, na prijedlog Doma za djecu, Centar za socijalni rad može djetetu produžiti smještaj u Domu za djecu i nakon osamnaeste godine života, a najviše do navršenih 27 godina.

- Za svako dijete tokom boravka u Domu pravi se individualni plan zaštite, gdje se definišu zadaci i aktivnosti za svako dijete pojedinačno, shodno njihovim afinitetima i mogućnostima. Po završetku redovnog školovanja, uključujući i fakultetsko obrazovanje, pronalazi im se zaposlenje – pojašnjavaju, te dodaju:

- Dom ostaje otvoren za daljnje kontakte sa djecom i nakon napuštanja društvene brige. Često se desi da neko od djece koja su boravila u Domu dođu u Dom kako bi vidjeli tete koje su s njima radile, dobili neki savjet ili podršku.