Iz Vlade TK je saopćeno da su zabrane kretanja izuzeti svi uposlenici koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti na rješavanju epidemije COVID-19 na području TK, uposlenici kojima se proces rada odvija u smjenama, međugradski i međunarodni prijevoz putnika, taksi služba, kao i vozači teretnih vozila u domaćem i međunarodnom transportu.

Naredbom je predviđeno da uposlenici koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti na rješavanju epidemije COVID-19, uposlenici kojima se proces rada odvija u smjenama, moraju imati odobrenje poslodavaca za kretanje u periodu od 21 pa do 5 sati ujutro narednog dana. Ove naredbe se primjenjuju od 20.3.2021. godine, a važe do 29.3.2021. godine.

Uz navedeno današnjom naredbom do daljnjeg su zabrane posjete domovima za stare i iznemogle osobe na području Tuzlanskog kantona.

U cilju omogućavanja bržeg angažovanja medicinskog kadra u javnim zdravstvenim ustanovama, kao odgovor na aktualnu epidemiološku situaciju te usklađivanja sa Federalnom uredbom o izmjenama i dopuni Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH, Vlada je danas izmijenila Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu.

Ovom izmjenom produžen je rok prijema u radni odnos radnika bez provedene procedure obaveznog javnog oglašavanja sa 120 dana na period do šest mjeseci. Time je olakšano zapošljavanje potrebnog medicinskog kadra u javnim zdravstvenim ustanovama, posebno imajući u vidu da se za četiri mjeseca nije moglasteći potrebna praksa za rad u Covid-bolnicama za vrijeme prirodne ili druge nesreće ili epidemije zaraznih bolesti. Današnjom izmjenom menadžmentu ustanova iz oblasti zdravstva se omogućava da zaključivanjem ugovora o radu na određeno vrijeme efikasno djeluju s ciljem angažmana dodatnog medicinskog kadra, za potrebe liječenja stanovništva TK oboljelog od zarazne bolesti COVID-19.