Za ove tačke je glasalo 19 vijećnika što nije dovoljan broj glasova za usvajanje ove vrste Odluka i akata, uzimajući u obzir činjenicu da su imovinsko-pravne prirode i da se radi o prometu nekretnina za što je prema statutu Općine Stari Grad potrebna dvotrećinska većina.

- Neusvajanje danas predloženih Odluka i akata još jednom potvrđuje činjenicu da imovinsko-pravni odnosi na parceli na kojoj se izvodi izgradnja stambeno-poslovnog objekta u ulici Dženetića čikma nikada nisu riješeni, kako u momentu izdavanja odobrenja za gradjenje 4.10.2019. godine, tako ni danas. Time je potvrđeno ono na što su i ranije a i danas na sjednici ukazivali vijećnici SDA Stari Grad, da je Rješenje o odobrenju za građenje Općina Stari Grad Sarajevo, odnosno načelnik općine Ibrahim Hadžibajrić, donijela protivno odredbama Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo jer nisu bili riješeni imovinskopravni odnosi na parceli. To za pravnu posljedicu u skladu sa članom 79. Zakona o prostornom uređenju KS ima ništavost Rješenja o odobrenju za građenje od 04.10.2019. godine - saopćeno je iz Kluba vijećnika SDA Stari Grad.

Pozvali su Općinu Stari Grad Sarajevo da po službenoj dužnosti oglasi ništavim Rješenje o odobrenju za građenje, "naročito imajući u vidu da se radovi na parceli izvode, a da oni sada predstavljaju bespravnu gradnju te ih je potrebno urgentno obustaviti kako bi se umanjila nastala i prevenirala buduća šteta", zaključuju iz OOSDA Stari Grad.