Trećeg dana sjednice Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) biće raspravljano o sadržaju pisma upućenog predsjedniku ove institucije Milanu Tegeltiji od strane Misije OSCE-a u BiH, delegacije Evropske Unije te Ambasade Sjedinjenih Američkih Država.

U pismu su konstatovane određene kritike na procese imenovanja sudija i tužilaca, kao i na sisteme ocjenjivanja rada i podnošenja imovinskih kartona nosilaca pravosudnih funkcija.

Na jučerašnjoj sjednici VSTV je zaključio da se prilikom aplikacije za Ustavni sud FBiH ne može konstatovati sukob interesa kod Monike Mijić kao članice VSTV-a.

Sa šest glasova za, pet protiv i jednim sudržanim, zaključeno je da nema sukoba interesa, jer pozicija sudije za Ustavni sud nema karakter pozicije u pravosuđu.

U istom paketu prijedloga predsjednika VSTV-a Milana Tegeltije usvojen je i zaključak o izuzeću Mijićeve iz procedura, kao i da će u komisiji za obavljanje razgovora sa kandidatima biti pozvane sudije ustavnih i drugih sudova u BiH, a samo dva člana VSTV-a.

Prijedlog člana Gorana Nezirovića da se konstatuje sukob interesa kod Mijićeve nije usvojen. Za je bilo šest članova, a protiv takođe šest, ali je odlučujući bio glas Tegeltije.

Zaključci su usvojeni nakon razmatranja primjene Pravilnika o sukobu interesa članova VSTV-a u postupku predlaganja kandidata za pozicije u Ustavnom sudu FBiH.

Nezirović je postavio pitanje kakva bi bila percepcija drugih kandidata i javnosti u pogledu ravnopravnosti ako je jedan od kandidata član VSTV-a.

Tegeltija je kazao da je percepcija o nepristrasnosti izbora važna, ali da su prava važnija. On smatra da nema osnova da se Mijićevoj uskrati pravo pristupa komisiji za intervjue i da bi ona u tom slučaju mogla podnijeti tužbu.

Raspravljano je o posebnom položaju ustavnog u odnosu na druge sudove. Rečeno je da VSTV ne bira sudije ustavnih sudova, nego da dostavlja listu kandidata sa opisnim ocjenama ovlaštenom predlagaču.

Prema nekim mišljenjima, VSTV nije trebao ni razmatrati sukob interesa dok je Mijić trebalo da podnese ostavku, kao što je u učinjeno u sličnom slučaju prije nekoliko godina.

Konstatovane su i nejasnoće u propisima, te napomenuto da je ranije izabran sudija Ustavnog suda Federacije BiH koji uopšte nije ni bio na listi VSTV-a.