Ukupni iznos će biti raspodijeljen na osnovu jedinstvene uredbe koju će Vlada donijeti na sljedećoj sjednici, a po programima pet ministarstava. Prethodno je Vlada razmatrala informacije Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, o posljedicama pandemije koronavirusa po ekonomiju Federacije BiH, s predloženim daljnjim mjerama za njihovo ublažavanje.

Također je, na inicijativu Federalnog ministarstva zdravstva, razmatrano i stanje u zdravstvu i zaključeno da i ovom sektoru treba omogućiti finansijsku pomoć zbog velikih napora i troškova u borbi protiv pandemije koronavirusa.

Od ukupnog iznosa će za mjere otklanjanja posljedica po turizam i ugostiteljstvo biti izdvojeno 30.000.000 KM. Za finansijsku pomoć s ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica prouzrokovanih pojavom koronavirusa za mjere otkupa i izvoza tržišnih viškova, podrške proizvodnjama poljoprivredno­prehrambenih proizvoda orijentisanih izvozu i povećanju konkurentnosti domaće proizvodnje na inostranom tržištu previđeno je 10.000.000 KM. Za mjere u oblasti cestovnog, željezničkog i zračnog prometa planirano je 20.000.000 KM, dok će za održanje tekuće likvidnosti, obrtna sredstva i dovršetak investicija započetih prije pandemije privrednim društavima iz oblasti energije, rudarstva i industrije biti usmjereno 30.000.000 miliona KM, te za zdravstvo 10.000.000 KM.

Garancijskom fondu dodatnih 20 miliona KM

Federalna vlada je odobrila izdvajanje 20.000.000 KM iz Budžeta FBiH za 2020. godinu s ciljem povećanja ukupnih sredstava Garancijskog fonda pri Razvojnoj banci Federacije BiH.

Ovaj novac će biti izdvojen s pozicije kapitalnih transfera finansijskim institucijama - Garancijskom fondu pri Razvojnoj banci FBiH.

Dodatni novac za povećanje ukupnih sredstava Fonda u iznosu od 20 miliona KM planiran je u Budžetu Federacije BiH za 2020. godinu. S obzirom na to da ukupna sredstva Fonda trenutno iznose 80 miliona KM, što čini garantni potencijal od 400 miliona KM, bilo je nužno odobriti izdvajanje od 20 miliona KM kako bi ukupni iznos Fonda bio povećana na 100 miliona KM i osigurao garantni potencijal od 500 miliona KM koliko iznosi i ukupan obim garancija koje će biti odobravane po usvojenim kreditno-garantnim programima Vlade FBiH.

Inicijativa za projekt hitne podrške firmama u BiH

Vlada Federacije BiH je podržala inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj bude osiguran novac za Projekt hitne podrške firmama u Bosni i Hercegovini. Zaduženje Federacije BiH bi, po ovom kreditu, iznosilo do 45 miliona eura, a ukupan iznos namijenjen Bosni i Hercegovini, kao i konačna alokacija novca između entiteta bit će usaglašeni tokom pregovora.

Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo razvoja, preduzetništva i obrta i Razvojna banka FBiH su zaduženi da u tim za pregovore o ovom zajmu imenuju ovlaštene predstavnike. Konačna odluka o zaduženju bit će donijeta po okončanju pregovora s Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj.

Federalno ministarstvo finansija će Vladi FBiH podnijeti informaciju o pregovorima, kao i tekst usaglašenog sporazuma o zajmu između Medunarodne banke za obnovu i razvoj i Bosne i Hercegovine. Ovo ministarstvo je zaduženo i da ovaj zaključak dostavi Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem.

Sačiniti novi zakon o zaštiti i spašavanju

Federalna vlada danas je prihvatila inicijativu premijera FBiH za pokretanje aktivnosti na izradi novog Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. Za pokretanje aktivnosti Vlada je zadužila Federalnu upravu civilne zaštite, u saradnji s kantonalnim i lokalnim nivoima vlasti, te Savezom općina i gradova u FBiH, a rok za dostavu Prednacrta zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća je 90 dana.

Kako je obrazloženo, Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća donesen je 2003. godine i do danas je dva puta izmijenjen i dopunjen.

U uslovima pandemije izazvane koronavirusom, iskustvo pokazuje da je potrebno ojačati spremnost za efikasniji odgovor na katastrofe i osigurati postojanje kapaciteta za efikasan oporavak. Učinci prirodne i druge nesreće proizvode direktne i indirektne posljedice po život i zdravlje ljudi, materijalna dobra i društvenu zajednicu u cijelosti.

Štetni utjecaji često ne mogu biti spriječeni u potpunosti, ali njihova razmjera ili ozbiljnost može biti znatno umanjena ili ograničena različitim aktivnostima. U interventnim mjerama pomoći redovno se u više sektora pojavljuju ozbiljni problemi, na koje u periodu priprema za zaštitu i spašavanje u okviru područja prevencije, pripravnosti/spremnosti, treba obratiti izrazitu pažnju. Riječ je o nepostojanju ili neusklađenosti planova ili konceptualnih resursa i logističkih centara, funkcionalno neizgrađenoj pripravnosti/spremnosti, te pravnim, organizacijskim i tehničkim nedostacima kod upozoravanja na opasnosti. Organizovanost civilne zaštite i dostignuti stepen zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji BiH ukazuje na nezadovoljavajuću ocjenu, posebno u dijelu koji se odnosi na usklađenost djelovanja svih nivoa vlasti.

Stoga je, s ciljem uspostavljanja što efikasnijeg sistema za adekvatan odgovor u situacijama prirodnih i drugih nesreća, koji će podrazumijevati sinhronizirano postupanje svih nivoa vlasti u FBiH, potrebno pristupiti izradi novog Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

Ostvarenje prihoda u augustu 2020. godine

Federalno ministarstvo financija informiralo je Vladu FBiH da je u augustu 2020. godine raspoloživi dio prihoda od neizravnih poreza s Jedinstvenog računa za budžete svih nivoa vlasti i upravitelje cestama u Federaciji BiH ostvaren u iznosu od 206,6 miliona KM, što je za 32,6 posto manje u odnosu na isti mjesec 2019. godine. U poređenju s naplatom u julu tekuće godine, također je zabilježen pad veći od 32 posto. Iako su ostvarenja iz prethodna tri mjeseca 2020. godine, nakon značajnog pada prihoda u aprilu, uzrokovanog negativnim posljedicama pandemija virusa COVID-19, bilježila kontinuirani rast iz mjeseca u mjesec, u kolovozu je rast prekinut. No, treba napomenuti da u augustu inače dolazi do nižeg nivoa ostvarenja.

U osmom ovogodišnjem mjesecu je Budžetu FBiH raspoređeno 68,6 miliona KM, što je u odnosu na august 2019. godine manje za 33,1 miliona KM. Ukupan dio prihoda za raspodjelu kantonalnim budžetima iznosio je 97,1 miliona KM i manji je za 46,9 miliona KM. Raspoloživi prihodi od indirektnih poreza za raspodjelu općinskim/gradskim budžetima iznosili su približno 16 miliona KM, što je za 7,7 miliona KM manje u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

Kada ukupan raspoloživi dio prihoda od indirektnih poreza s Jedinstvenog računa sagledamo za period 1.1. - 31.8.2020. godine, ostvaren je u iznosu od približno 1.693 miliona KM i za 12,5 posto je manji u odnosu na isti period 2019. godine.

U augustu 2020. godine ukupna naplata prihoda po osnovi doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, za zdravstveno i osiguranje od neuposlenosti iznosila je 289,7 miliona KM. Od toga se 288,2 miliona KM odnosi na direktne uplate obveznika, što je u poređenju sa ostvarenjem iz augusta 2019. godine manje za 5,2 posto ili za 15,9 miliona KM. Preostali iznos od 1,5 miliona KM se odnosi na razliku subvencija za obvezne doprinose za april 2020. godine, isplaćene iz budžeta Federacije BiH u augustu 2020. godine, za uposlenike poslovnih subjekata i samostalne poduzetnike, čija je poslovna aktivnost narušena pandemijom, a koji su ispunili uvjete sukladno odredbama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica.

Značajno smanjenje naplate u augustu, u odnosu na stabilan pozitivan tok kretanja, ponovno uspostavljen nakon pada iz aprila, mogao bi jednim dijelom biti objašnjen smanjenjem ili potpunim izostankom upošljavanja sezonskih radnika u ovom mjesecu 2020. godine.

Ukupni osmomjesečni prihodi po osnovi doprinosa iznose 2.329,6 miliona KM i manji su za 2,6 posto u odnosu na isti period 2019. godine.

Javni interes za izgradnju dionice Butila - Vlakovo - Mostarsko raskršće

Federalna vlada utvrdila je da je izgradnja dijela Sarajevske obilaznice na dionici LOT 3 Butila - Vlakovo - Mostarsko raskršće od javnog interesa za Federaciju BiH i da je korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za njenu izgradnju JP Autoceste FFBiH, kojem je naloženo da pokrene ovaj postupak. Kako je obrazloženo, Vlada Federacije BiH je 2011. godine donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dijela Sarajevske obilaznice.

Obzirom da je u dijelu trase došlo do izmjene projektnog rješenja, samim tim je izmijenjen i elaborat eksproprijacije za potrebu izgradnje iz aprila 2018. godine, kojim su obuhvaćene nove parcele ili pak dijelovi ranije potrebnih parcela u manjim površinama.

Pripremiti uredbu o cijenama vodnih usluga

S ciljem otklanjanja brojnih i već dugo prisutnih nedostataka u pružanju usluga vodosnabdijevanja, kanalizacije i prečišćavanja otpadnih voda u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji BiH, hitno je potrebno, pored osiguranja sredstava za ulaganje u izgradnju i obnovu vodno-komunalne infrastrukture, donijeti regulativu za uvođenje cijena vodnih usluga koje će pokrivati stvarne troškove javnih komunalnih preduzeća, navedeno je u informaciji koju je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pripremilo za današnju sjednicu Vlade FBiH.

U svim planskim dokumentima u oblasti voda i okoliša u BiH identifikovano je nezadovoljavajuće stanje vodnih usluga i potreba za preduzimanje mjere za njihovo unaprjeđenje zbog zadovoljenja potreba stanovništva, privrede i ukupnog razvoja. Provođenje tih mjera potrebno je radi usklađivanja sa zahtjevima Evropske unije i smanjenja negativnih uticaja naselja i privrede na stanje voda i ukupnog okoliša.

Utvrđeno je, također, da su cijene vodnih usluga neadekvatne, te se ističe potreba uspostave pravnog i regulatornog okvira za održive vodne usluge na nivou Federacije BiH prije pokretanja novih investicionih mjera. Time bi bile izbjegnute situacije u kojima se investicije u vodnu infrastrukturu poslije izgradnje ne koriste zbog nedostatka sredstava i kapaciteta za njihovo adekvatno održavanje.

Vlada je danas zadužila Federalno ministarstvo poljoprivrede, voodprivrede i šumarstva da izradi Prijedlog uredbe o metodologiji utvrđivanja najniže osnovne cijene vodnih usluga u FBiH, kako bi bilo postignuto optimalno upravljanje vodno-komunalnim sektorom.

Ovo ministarstvo treba i da formira radnu grupu od relevantnih federalnih organa koja će, zajedno s predstavnicima međunarodnih razvojnih partnera (EU, Svjetska banka, UNDP, ambasade Švedske i Švicarske i drugi) koji godinama ulažu u razvoj i obnovu vodovodne infrastrukture u BiH, raditi na pripremi programa unaprjeđenja vodnih usluga u Federaciji BiH. Time bi bili ispunjeni preduslovi za punu implementaciju vodno-komunalnih direktiva EU i osigurana održivost kapitalnih ulaganja u ovaj sektor, a sve uz poštovanje principa po kojima si stanovništvo to može priuštiti.

Inovirane liste lijekova

Federalna vlada danas je izmijenila Odluku o Listi lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja Federacije BiH. Ovo je učinjeno nakon što je Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH na svojoj web stranici objavila izračun cijena lijekova za 2020. godinu.

Također, danas je dopunjena Odluka o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti FBiH, te je u dijelu Liste "imunoglobulini" dodan novi oblik lijeka - otopina za injekciju i nove jačine lijeka.

Kantoni su obvezni usuglasiti kantonalne bolničke liste lijekova sukladno ovoj odluci u roku 60 dana.

Uspješna aukcija obveznica

Vlada FBiH je usvojila izvještaj o zaduženju FBiH po osnovu emisije obveznica na aukciji održanoj 8.9.2020. godine, te će o tome izvijestiti Federalni parlament.

FBiH je ponudila 40.000 obveznica nominalne pojedinačne vrijednosti 1.000 KM, što je ukupno iznosi 40.000.000, s rokom dospijeća od pet godina. Od 33 ponude za kupovinu, prihvaćeno je osam, te je prodano svih 40.000 obveznica ukupne nominalne vrijednosti 40.000.000.

Najviša prihvaćena cijena iznosila je 100,2936 uz kamatnu stopu 0,79 posto a najniža je iznosila 99,5614 uz kamatnu stopu 0,94 posto. Obveznice, koje na naplatu dospijevaju 9. 9.2025. godine, prodate su po prosječnoj ponderisanoj prihvaćenoj cijeni od 99,9967, odnosno prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 0,8507 posto na godišnjem nivou. Cjelokupnu emisiju obveznica kupio je bankarski sektor.

Izvještaj o funkcionisanju SOTAC-a

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike upoznalo je Vladu FBiH sa izvještajem o funkcioniranju informacijskog sistema SOTAC u FBiH za 2019. godinu, koji je sačinjen u konsultacijama s kantonalnim ministarstvima nadležnim za socijalnu i dječjiju zaštitu.

Ovo federalno ministarstvo zaduženo je da, u saradnji s kantonalnim, nastavi kontinuirano praćenje funkcionisanja SOTAC-a, te da izvještaj dostavi kantonalnim vladama na znanje.

Svim kantonalnim ministarstvima nadležnim za oblast socijalne i dječje zaštite i centrima za socijalni rad, odnosno općinskim službama socijalne zaštite, preporučeno je da kontinuirano provode aktivnosti na unošenju svih prava iz ovih oblasti, bez obzira kojim su propisima regulisana (kantonalnim ili općinskim), te da isplate vrše kroz SOTAC kako bi što prije bilo omogućeno optimalno funkcionisanje ovog sistema.

Ostale odluke i zaključci

Vlada FBiH je usvojila izvještaj o provođenju Programa utroška sredstava "Kapitalni transferi javnim preduzećima - transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta" zaključno sa 30.6.2020. godine, te zadužena javna preduzeća Autoceste FBiH i Ceste FBiH da intenziviraju aktivnosti na realizaciji projekata s obzirom da je građevinska sezona u toku.

Danas je donesena Odluka o utvrđivanju jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije za četvrti kvartal 2020. godine, u visini od 0,004727 KM/kWh, bez obračunatog PDV-a.

Vlada FBiH je usvojila svoj Akcioni plan za prevenciju korupcije za vrijeme trajanja pandemije COVID-19 i naložila pokretanje aktivnosti navedenih u ovom dokumentu.

Federalna vlada je dala saglasnost Federalnoj direkciji robnih rezervi da skladišni prostor na lokaciji Matrez u Visokom, površine 1.070 m2, bez naknade ustupi Crvenom križu FBiH.

Kadrovska rješenja

Vlada FBiH danas je dala prethodnu saglasnost Skupštini JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva, uime državnog kapitala, zbog isteka perioda na koji su imenovani. Istovremeno je data prethodna saglasnost Skupštini za imenovanje Izeta Žigića, Milenka Obada, Selvedina Subašića, Izudina Džafića, Safeta Isića i Ramiza Kikanovića za vršioce ovih dužnosti, do okončanja konkursne procedure, a najduže na tri mjeseca.

Federalna vlada je donijela odluke o poništavanju javnog konkursa i o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Operatora - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo i četiri člana Nadzornog odbora Energoinvesta d.d. Sarajevo, uime državnog kapitala. Donese su i odluke o utvrđivanju kriterija i o ponovnom raspisivanju javnih konkursa za izbor i nominovanje članova nadzornih odbora ovih privrednih društava. Utvrđen je i tekstovi obavještenja o poništavanju javnih konkursa, kao i njegovom ponovnom raspisivanju.

Danas je doneseno Rješenje o imenovanju stručnog radnog tijela Vlade Federacije BiH za pripremanje nacrta drugostepenih odluka iz člana 6. Odluke o provođenju Aneksa G Sporazuma o pitanjima sukcesije na teritoriju Bosne i Hercegovine za Federalnu vladu. U radno tijelo su imenovani Mersiha Udovčić, Zdravko Buljeta i Goran Brkić.

Vlada FBiH je dala prethodnu saglasnost Skupštini BH-Gasa d.o.o. Sarajevo za razrješenje, zbog isteka mandata, dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva, uime državnog kapitala. Istovremeno je data prethodna saglasnost za imenovanje Armina Zulkića (predsjednik), Amre Salihović, Ferida Buče, Edina Dilberovića i Nermine Đugum (članovi) za vršioce ovih dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže na tri mjeseca.

Za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini JP BH Pošta Vlada je opunomoćila Ernesta Đonku, a za Skupštinu Konfekcije Borac d.d. Travnik Ernu Buzaljko, saopćila je Vlada FBiH.