Na sastanku je analizirana trenutna situacija na području Unsko-sanskog kantona uzrokovana migrantskom krizom kao i aktivnosti provedene u cilju praćenja situacije i poduzetih mjera radi sprečavanja širenja bolesti izazvane koronavirusom (COVID-19).

Konstatovano je da je zdravstveno-epidemiološka situacija stabilna u organizovanim prihvatnim kampovima, ali i dalje se nekoliko stotina migranata neknontrolisano kreće van postojećih centara čiji je kapacitet popunjen. Nepoštivanje kvote za prihvat, određene postojećim kapacitetom za prihvat i smještaj migranata, određene ranijim usmenim dogovorima sa predstavnicima UN agencija i državnim institucijama nadležnim za oblast migracija, ugrožava dosad poduzete mjere očuvanja zdravstveno-epidemiološke ali i sigurnosne situacije na području Kantona, saopćila je Vlada USK.

Realizirati dogovor iz Brisela

Operativna grupa za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK stavlja se na raspolaganje višim nivoima vlasti i UN agencijama, na čelu sa Ministarstvom sigurnosti BiH, da se realiziraju aktivnosti po dogovoru sa sastanka, održanog u Briselu 17. jula 2019. godine, kojim je predsjedavao Christian Danielsson, generalni direktor Generalne direkcije za susjedstvo i pregovore o proširenju, kada  su predstavnici EU i bh vlasti dogovorili:

- da se teret migrantske krize ravnomjerno rasporedi na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, a ne samo na USK (jednak teret na entitetima i ostalim kantonima duž cijele teritorije BiH od istoka prema zapadu);

- da se mora uspostaviti mehanizam koordinacije svih učesnika u procesu migracija (općine/gradovi, kantoni, entiteti, Vijeće ministara BiH, Predsjedništvo BiH);

- da će vlasti USK ponuditi još jednu lokaciju za uspostavljanje kampa, a Ministarstvo sigurnosti da će unutar BiH pronaći lokacije za dodatne i prihvatne centre van USK kako bi se rasteretio ovaj Kanton uz uvjet da ti objekti ne budu u privatnom vlasništvu, odnosno da budu u državnom;

-  da se pod hitno zatvori kamp Vučijak, te da svi ad hoc formirani privremeni prihvatni centri, posebno oni u privatnom vlasništvu se zatvore i izmjeste van naseljenog područja;

- da se poveća finansijska pomoć BiH u pravcu boljeg upravljanja migracijama, sa posebnim osvrtom na USK;

- da se od strane EU imenuje ekspertno lice, koje će pružiti stručnu pomoć vlastima BIH u pravcu upravljanja migracijama.

- S obzirom da je od svih obaveza koje je bh. delegacija preuzela u Briselu realizirana jedino obaveza USK, zatvoren je kamp Vučijak i ponuđena je nova lokacija za dodatni kamp (Lipa) van naseljenog područja, Operativna grupa upućuje poziv Ministarstvu sigurnosti BiH da finalizira aktivnosti za regulisanje statusa kampa Lipa kod Bihaća kao zvaničnog prihvatnog centra za ilegalne migrante (Vijeće ministara BiH da ga svojom odlukom prihvati kao zvanični centar za prihvat ilegalnih migranata). Također, inicirano je da hitno započnu radovi na uzimljavanju ovog kampa, po dostavljenom predmjeru radova od Operativne grupe USK (nesmetano snadbijevanje vodom, električnom energijom i postavljenje podzida i podloga za postavljanje kontejnera za smještaj), a vezano i za zaključke Predsjedništva BiH. Ove aktivnosti su podhitno neophodne, zbog nadolazeće zime i neophodno je stvoriti humane uslove za boravak ilegalnih migranata u ovom kampu, a na primjeru kako se na području USK prije nekoliko dana riješilo zbrinjavanje ranjivih kategorija (porodica i djece bez pratnje) - navodi se u saopćenju. 

Očekuju od Ministarstva sigurnosti BiH povratnu informaciju i eventualne upute za postupanje vlasti Unsko-sanskog kantona o potpisanom Sporazumu sa Islamskom Republikom Pakistan o readmisiji osoba koje ilegalno borave na području Bosne i Hercegovine.

Traže da Ministarstvo sigurnosti BiH u saradnji sa Međunarodnom komisijom za migracije (IOM) razmotri i prihvati regulisanje finansiranja troškova MUP-a USK za sve aktivnosti koje se poduzimaju u pravcu kontrole migrantske krize i suzbijanja krijumčarenja migranata a koje do sad u potpunosti snosi Budžet USK (primjer je finansijska pomoć i pomoć u opremanju MUP-a RS, GP BiH, Služba za rad strancima BiH) , kao i dodatnu finansijsku pomoć za zdravstvene ustanove na području USK koje pružaju zdravstvenu zaštitu migrantima, kako bi ih osposobili za efikasniju zdravstvenu zaštitu. Također, traže da se razmotri obeštećenje građana USK i njihove imovine, koji trpe višemilionske štete nastale nekotrolisanim ilegalnim migracijama u BiH.

Također, traže da se pod hitno izvrši izmeštanje ilegalnih migranata iz privremenog prihvatnog centra Miral u Velikoj Kladuši koji je privatnog karaktera, kojim se ozbiljno ugrožava zdravstveno-epidemiološka situacija i sigurnosna situacija na području općine Velika Kladuša, kao i sigurnost samih ilegalnih migranata unutar navedenog kampa a posebno zloupotrebe nad ilegalnim migrantima maloljetnicima. Izmještanje, kako su naveli, treba izvršiti u raspoložive smještajne kapacitete za prihvat ilegalnih migranata van USK, kao i u prazne azilantske centre Salakovac i Delijaš.  

Izmještanje maloljetnika bez pratnje

Od Službe za poslove sa strancima traže da realizira obavezu po Sporazumu potpisanom od Ministarstva sigurnosti a koji se tiče izmještanja maloljetnika bez pratnje, privremeno smještenih u kamp Borići u Bihaću, u kamp Duje u Doboju, a kako bi se u centru Boriću mogao pripremiti prostor za prihvat ugroženih porodica te osigurati izolacioni prostor.

Ponovo su razmotreni zaključci i mjere koji su doneseni na prethodnim sastancima Operativne grupe, prema preporukama Kriznog štaba USK i pogoršane zdravstveno-epidemiološke situacije, te je ocijenjeno da i dalje ostaju na snazi, a uključuju:

- Odvraćanje daljeg priliva migranata na područje USK,

- Zabranu prijevoza migranata svim prijevoznim sredstvima,

- Zabranu kretanja migranata i okupljanja na javnim površinama,

- Zaduženje Crvenom križu USK da svakodnevno koordinira podjelu obroka za ilegalne migrante u prihvatnim kampovima te da koordinira humanitarno djelovanje nevladinih organizacija i pojedinca van kampova, navodi se u saopćenju Operativne grupe koje potpisuje njen predsjednik Mustafa Ružnić.