open-navfaktor-logo
search
Sjednica
Skupština Kantona Sarajevo: Donesena i Odluka nad imovinom kojom upravlja GRAS
Skupština Kantona Sarajevo danas je održala svoju 38. radnu sjednicu na kojoj su, između ostalog, zastupnici podržali donošenje Nacrta zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo. Javna rasprava o ovom nacrtu trajat će 30 dana.
17.06.2021. u 23:10
get url
text

Nakon imenovanja nove ministrice pravde i uprave KS Darje Softić Kadenić, zastupnici su podržali Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut o izmjenama Statuta Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

A odmah nakon usvajanja dnevnog reda današnje sjednice premijer KS Edin Forto povukao je tačke 5, 18 i 19, a koje su se ticale Programa rada Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo sa Finansijskim planom za 2021. godinu, Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo, te Rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora ove agencije.

Zastupnici su, zatim, podržali Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o poslovnoj saradnji kojim se regulišu međusobni odnosi na realizaciji projekta rekonstrukcije, finansiranja, ustupanja, opremanja i korištenja objekta PU "Ciciban" sa Općinom Novo Sarajevo i Udruženjem porodica djece i osoba s poteškoćama u razvoju "Dajte nam šansu" i davanju saglasnosti direktorici Javne ustanove "Djeca Sarajeva" da potpiše pomenuti Sporazum sa navedenom Općinom i Udruženjem.

Na prijedlog zastupnice Vildane Bešlije, usvojena je Rezolucija o zaštiti i unapređenju kvaliteta zraka u zatvorenom prostoru u Kantonu Sarajevo. Kako je navedeno u tekstu Rezolucije, veliki broj provedenih istraživanja ukazuju na povezanost između izloženosti zagađujućim materijama iz okruženja i razvoja akutnih i hroničnih oboljenja kod ljudi, kao i na zdravstvene učinke zagađenja zraka na djecu.

Skupština je zadužila Vladu KS da imenuje interdisciplinarnu radnu grupu, čiji bi rezultati rada, u prvoj godini od imenovanja, trebali biti donošenje nekoliko akata a to su: akcioni plan za zaštitu djece i mladih osoba od zagađenja zraka u zatvorenom prostoru, nacrt zakona o kvaliteti zraka u zatvorenom u Kantonu Sarajevo, nacrt zakona o građenju u Kantonu Sarajevo, izmjene i dopune Pedagoških standarda i normativa prostora, opreme i didaktičkih sredstava predškolskog odgoja i obrazovanja, izmjene i dopune Pedagoških standarda i općih normativa za osnovni odgoj i obrazovanje i normative radnog prostora, opreme nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu, kao i izmjene i dopune Pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje.

U sastavu radne grupe bit će predstavnici ministarstava komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, odgoja i obrazovanja, zdravstva, pravde i uprave, te međunarodnih i domaćih nevladinih organizacija i nezavisnih eksperata koje se bave zaštitom zraka u zatvorenom.

Također, obaveza Vlade je da preduzme aktivnosti ka jačanju ljudskih i tehničkih kapaciteta za ažurnije prikupljanje podataka o kvaliteti zraka u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, podizanju svijesti građanki i građana Kantona Sarajevo o štetnim efektima zagađenog zraka u kućanstvima, podizanju svijesti poslodavaca u Kantonu Sarajevo o štetnim efektima zagađenog zraka na radnom mjestu, te podizanju svijesti o neophodnosti primjene održivih i neškodljivih materijala u građenju i rekonstrukciji objekata, navedeno je, između ostalog, u Rezoluciji.

Na nastavku sjednice data je saglasnost na i Prijedlog odluke o uslovima i načinu predinvestiranja u poticajnu stanogradnju, radi pokretanja nove stambene izgradnje u cilju sistemskog rješavanja stambenog pitanja, prevashodno mladih ljudi, nudeći im mogućnost kupovine stana po cijeni nižoj od tržišne.

- Sredstva za predinvestiranje u poticajnu stanogradnju obezbijedit će iz sredstava predviđenih budžetom KS za svaku godinu. Realizacija sredstava vršit će se na osnovu sporazuma koji će Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS zaključiti sa investitorima, nakon provedenih procedura javnih poziva. Cilj je omogućiti mladima kupovinu stanova pod povoljnijim uslovima na više lokacija u Kantonu Sarajevo - istakao je resorni ministar Enver Hadžiahmetović. Za realizaciju ove odluke, u Budžetu KS su obezbijeđena sredstva u iznosu od 4.188.071 KM.

Kako bi se osigurao kontinuitet podrške mladima u rješavanju stambenog pitanja do okončanja procedura iz ove odluke, Skupština je donijela zaključak, na prijedlog zastupnika Harisa Zahiragića, a u kojem je tačno navedeno: Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da iz planiranih budžetskih sredstava ili kroz rebalans Budžeta KS, ukoliko planirana sredstva nisu dostupna, u skladu sa mogućnostima obezbijedi program subvencije za rješavanje stambenog pitanja mladih i realizira ih u ovoj godini.

Skupština je dala saglasnost i na zaključivanje šest ugovora o kupoprodaji nekretnina u naseljima Rosulje i Šip, između Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe i kupaca nekretnina.

Donesena je i Odluka o proglašenju općeg dobra i prirodnog bogatstva dijelova preduzeća kojim upravlja KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo, te o njihovom izuzimanju iz početnog bilansa i programa privatizacije.

- Radi se o zaštiti kantonalne imovine koju smatramo općim dobrom, a to je infrastruktura u sklopu koje su tramvajska i trolejbuska mreža i tramvajska pruga, kao i nekretnine koje želimo da zaštitimo. Ovim ne prejudiciramo ni na koji način sudbinu preduzeća GRAS - poručio je premijer Edin Forto.

U navedenu imovinu ubrojani su i: upravna zgrada, radionice i hale, zgrada kontaktne mreže i održavanja pruge, zgrada sušionice pijeska, zgrada skladišta mazuta, turnus kućica, kotlovnica, benzinska pumpa, biro voznih karata i dispečerski centar, portirnica i služba kontrole naplate, zgrada informativne službe i ambulante, zgrada lakirnice i ukupna površina ekonomskog dvorišta.

Navedena imovina je od izuzetnog značaja za opće dobro i prirodno bogatstvo dijelova preduzeća kojima upravlja GRAS. U skladu sa članom 8. stav 2. Zakona o privatizaciji Federacije Bosne i Hercegovine, riječ je o imovini koja predstavlja dobra u općoj upotrebi, odnosno javno dobro koje preduzeće koristi u obavljanju svoje djelatnosti, te je od krucijalnog značaja za normalno funkcionisanje javnog gradskog prijevoza u Kantonu Sarajevo.

Nakon glasanja o ovoj tački dnevnog reda, sjednica je prekinuta, a o njenom nastavku javnost će biti blagovremeno obaviještena.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.