open-navfaktor-logo
search
Zaštita
Utvrđen zakon za materijalnu podršku osoba sa invaliditetom u FBiH, osnovica 495 KM
Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike utvrdila Prijedlog zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH, te ga uputila u dalju parlamentarnu proceduru.  
06.03.2024. u 13:12
get url
text
Vlada FBiH
Vlada FBiH

Ovim zakonom uređuju se osnovni principi zaštite osoba sa invaliditetom, te definicije osobe sa invaliditetom i invaliditeta, kao i jedinstvena načela i institucionalni model za ocjenu stepena invaliditeta.

Zakonom se uređuje i materijalna podrška osoba sa invaliditetom - osnovna prava, obim i uvjeti pod kojima se ostvaruju, osnovica za ta prava, te finansiranje i svrha isplate novčanih naknada za priznata prava, kao i postupak za ostvarivanje osnovnih prava. Također, uređuje se verifikacija zakonitosti korištenja ostvarenih prava, nadzor nad primjenom zakona i druga pitanja od značaja za ostvarivanje osnovnih prava osoba sa invaliditetom na području Federacije BiH.

Zaštita osoba sa invaliditetom zajednička je nadležnost Federacije i kantona.

Osoba sa invaliditetom, u smislu ovog zakona, je osoba koja ima trajna tjelesna, psihička, intelektualna ili osjetilna oštećenja, prouzrokovana bolešću (urođenom ili stečenom) ili povredom, koje se ne može otkloniti liječenjem ili mjerama medicinske zaštite, a koja je zbog takvog stanja u interakciji s različitim preprekama spriječena da potpuno i učinkovito sudjeluje u društvu na ravnopravnoj osnovi sa drugima članovima tog društva.

Zakonom je definisano i da invaliditet predstavlja zajednički termin za trajno oštećenje, ograničenje aktivnosti i restrikcije u učestvovanju, koji označava negativne aspekte interakcije pojedinaca, u odnosu na lične i faktore okoline. Invaliditet može biti psihički (psihička oboljenja), intelektualni (smetnje u intelektualnom razvoju i funkcionisanju), fizički (tjelesna oštećenja) i senzorni (čulna oštećenja).

Ovim zakonom propisana su i prava osoba sa invaliditetom, kao i uvjeti, način i postupak utvrđivanja prava na ličnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć od drugog lica, te ortopedski dodatak.

Također, propisano je da pravo na novčane naknade na ličnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć od drugog lica i ortopedski dodatak po odredbama ovog zakona, ostvaruju osobe sa invaliditetom, kod kojih je ocjenom medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja utvrđen procenat ukupnog oštećenja organizma u visini od 90 posto i 100 posto, te koje su državljani Bosne i Hercegovine i imaju prijavljeno stalno prebivalište na području Federacije u trajanju od najmanje šest mjeseci.

Osnovica za određivanje mjesečnih novčanih naknada, prema ovom zakonu, utvrđuje se u iznosu od 495,20 KM, koja se odlukom Vlade Federacije BiH, početkom svake godine mijenja i usklađuje prema odredbama ovog zakona.

Visina ove osnovice usklađivat će se u visini zbira 50 posto procenta porasta potrošačkih cijena i 50 posto procenta porasta realnog bruto društvenog proizvoda u Federaciji u prethodnoj godini, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, a najviše do stope rasta realnog društvenog proizvoda u prethodnoj godini. Usklađivanje osnovice vršit će se početkom tekuće godine.

Kako je navedeno u obrazloženju, ovim prijedlogom se prvi put utvrđuje predmetni, sveobuhvatni tekst zakona koji uređuje pitanja za osobe sa invaliditetom. Također, navedeno je da je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike organizovalo i provelo javnu raspravu u skladu sa propisanim procedurama za donošenje zakona iz zajedničke nadležnosti kantona i federalne vlasti.

 

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.