Federalni ministar rada

Drljača o zahtjevima pripadnika OSBiH, čekanju na rješenja o penzionisanju, srazmjernim penzijama

Vesko Drljača

Da li reformu penzijskog sistema u Federaciji BiH čini samo donošenje Zakona o PIO-u koji je stupio na snagu 2018. godini i koji se do sada nekoliko puta mijenjao i dopunjavao, ili treba mnogo više da bi se govorilo o reformi? Zašto pojedini građani moraju čekati duže na rješenje o penzionisanju, šta je sa povećanjem srazmjernih penzija koje iznose od 90 KM do 250 KM, pitanja su na koje je za Faktor odgovorio federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača.

On se osvrnuo i na prava koja traže pripadnici Oružanih snaga BiH kod penzionisanja.

- Možete li nam kazati da li samo donošenje Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koji se svako malo mijenja, predstavlja reformu penzijskog sistema u FBiH?

- Reforma penzijskog sistema u Federaciji BiH najvećim dijelom je provedena 2018. godine donošenjem Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Mijenjanje osnovnog reformskog zakona ne predstavlja reformu. Nakon donošenja osnovnog teksta ovog složenog zakona, posve je opravdano da se nakon određenog vremena izvrši korekcija, odnosno, preciziranje određenih normi, a što je urađeno kroz cjelovite izmjene koje je u parlamentarnu proceduru uputilo resorno ministarstvo, odnosno, Vlada Federacije BiH.

Drugi dio izmjena svakako je bio opravdan jer smo na svjetskom nivou imali određene anomalije i poremećaje (COVID-19) ključnih penzijskih parametara koji se apsolutno nisu mogli predvidjeti, zbog čega su sačinjene izmjene kako bi se osiguralo povećanje / usklađivanje penzija u skladu sa novonastalom situacijom i zaštitile najugroženije kategorije.

To nije slučaj sa izmjenama koje su inicirane od pojedinih zastupnika / delegata, koje najvećim dijelom predstavljaju pokušaje da se pojedinim kategorijama u penzijskom sistemu osigura "povlašten" položaj, što je apsolutno neprihvatljivo.

Šta je potrebno učiniti da bi se oblast penzijsko-invalidskog osiguranja unaprijedila? Naime, mi još u Federaciji imamo osiguranike sa srazmjernim penzijama koje su jako niske. Kako to komentirate?

- Drugi dio reforme predstavljao bi donošenje zakona o organizaciji nosioca osiguranja u FBiH kojim bi se unaprijedio rad i funkcionisanje Federalnog zavoda PIO. Kada su u pitanju korisnici tzv. srazmjernih penzija, napominjemo da je posljednjim usvojenim izmjenama i dopunama Zakona o PIO-u propisana mogućnost ostvarivanja prava iznosa najniže penzije u slučajevima srazmjerne penzije po osnovu staža ostvarenog u oba entiteta BiH.

Trenutno službe FZPIO zaprimaju zahtjeve korisnika penzija, a u završnoj fazi je izrada procedura / pravilnika kojim će biti propisan način na koju kategoriju korisnika će se odnositi, kao i način prikupljanja određenih podataka neophodnih za primjenu ovog člana zakona. Bitno je napomenuti da će korisnici svoja prava ostvariti od momenta podnošenja zahtjeva, a ne od momenta donošenja rješenja, što je za korisnike svakako povoljnije.

Na rješenja za penziju ljudi u FBiH znaju čekati mnogo duže od tri mjeseca, pri tome da se niko ne pita kako ti ljudi prežive do prve penzije. 

- Poštivanje rokova je pitanje na koje resorno ministarstvo jako insistira i u kom smislu se provodi nadzor nad radom FZPIO. Međutim, istine radi treba ukazati na činjenicu da se u određenim predmetima na rješavanje čeka duže zbog objektivih okolnosti koje se ne mogu staviti na teret FZPIO. Naime, riječ je o predmetima gdje se pojavljuju prethodna pitanja (neplaćeni doprinosi, nepostojaje odgovarajuće dokumentacije...) pa sve do rješavanja u posebnim postupcima koji se vode kod drugih organa, gdje FZPIO nema mogućnosti donijeti rješenje.

Također, rokove nije moguće primijeniti u predmetima sa inostranim elementom, odnosno, primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama u provođenju penzijskog i invalidskog osiguranja i takvi postupci traju znatno duže od zakonski predviđenog roka, a iz objektivnog razloga dužeg vremenskog trajanja pribavljanja potvrda o penzijskom stažu i drugih dokaza bitnih za odlučivanje o pravu iz inostranstva, gdje nosilac osiguranja nema mehanizma da strani organ natjera da poštuje rokove.

Da li je tačno da će realizacija Zakona o vanrednom usklađivanju penzija koje je usvojio Parlament FBiH, a koje pripadnicima OSBiH donose veće penzije, oštetiti Fond PIO?

- Dana 08.4.2022. stupio je na snagu Zakon o vanrednom usklađivanju penzija ostvarenih po Zakonu o službi u OSBiH. Po podnesenim zahtjevima se ne postupa, nego se donosi Zaključak o prekidu postupka jer je Vlada FBiH pokrenula pitanje ustavnosti navedenog zakona, i postupak se vodi pred Ustavnim sudom FBiH.

Također je od FZPIO zatraženo autentično tumačenje cjelokupnog teksta navedenog Zakona od Parlamenta FBiH. Ovaj zakon sa aspekta penzijskog sistema narušava bit provedene reforme da su svi osiguranici u penzijskom sistemu jednaki po pitanju plaćanja doprinosa i po pitanju visine prava jer se pokušavaju uvesti povlastice za pojedine kategorije osiguranika koje imaju veće penzije nego što su im plaće.

Vezani tekstovi
Više iz kategorije
Početna Najnovije Najčitanije Pretraga