Garaplija je najavio da će sutra, simbolično, u pet do 12, predati prijavu protiv tužiteljice Mijović Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) BiH, zbog, kako je naveo, zloupotrebe položaja i nesavjesnog rada.

Također je najavio i podnošenje krivičnih prijava protiv više osoba zaposlenih u pravosuđu i istražnim agencijama.

VEZANI TEKST - Sud BiH oslobodio Dragana Mektića i ostale

Kako je naveo u disciplinskoj prijavi protiv Mijović, Garaplija je u prethodnom periodu, nakon što je pravosnažno oslobođen optužbi, podnio zahtjev za uvid i
kopiranje Tužilačkog spisa u predmetu koji se protiv njega vodio, a kako bi sa svojim pravnim timom utvrdio eventualnu odgovornost lažnog prijavljivanja i pokrenuo postupak naknade štete. Za to mu je, kako je naveo u prijavi, bilo potrebno pribaviti pojedine dokaze iz spisa predmeta, a koji nisu bili predloženi uz optužnicu, dostavljeni uz optužnicu, niti izvedeni na glavnom pretresu.

- S obzirom na prava koja su garantovana Zakonom o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, i to da lice protiv kojeg se vodi postupak ima pravo uvida u sve tužilačke spise i dokaze, pa i one koji nisu predloženi uz optužnicu, a sve kako bi ostvario svoja prava, onemogućavanje uvida u tužilački spis predstavlja teže kršenje elementarnog ljudskog prava na transparentan i pravedan sudski postupak, a za šta je predviđena i krivična odogovornost u skladu sa domaćom zakonskom regulativom.

Garaplija s advokatima

Onemogućavajući uvid u spis strankama protiv kojih je vodila postupak, tužiteljica Mijović je prekršila član 4. Kodeksa tužilačke etike koji joj nalaže da se ponaša moralno, dostojanstveno i u skladu sa dignitetom funkcije koju obavlja, a sve u vezi sa tačkom 4.1, 4.2, i 4.3 kodeksa, a sve u vezi sa članom 5., koji nalaže da tužilac održava visok nivo profesionalne sposobnosti i obavlja svoju funkciju stručno, savjesno, marljivo i efikasno, a u vezi sa tačkom 5.1 i 5.5. - navedeno je u prijavi.

Uzevši u obzir navedeno, Garaplija smatra da je tužiteljica Mijović zloupotrijebila svoju funkciju onemogućavajući osobi protiv koje je neosnovano provodila postupak, a koja je pravosnažno oslobođena od optužbi, da ostvari svoja prava, što, kako navodi, izaziva ozbiljnu sumnju u njenu pristrasnost, nezakonit rad, kao i nesavjesno obavljanje funkcije.