Danas donesenim zaključcima Federalna vlada podržava Vijeće ministara BiH u postupku usvajanja Akcionog plana/mape puta koji je pripremila Delegacija EU u BiH, kako bi se stvorile pretpostavke za potpisivanje ugovora u okviru Paketa energetske podrške.

Na FBiH ide 66 posto

Kako se navodi u informaciji, tokom posjete predsjednice Evropske komisije (EK) Ursule von der Layen našoj zemlji 28. oktobra ove godine, predstavljen je energetski paket za Zapadni Balkan vrijedan 500 miliona eura, od čega je 70 miliona namijenjeno direktno za saniranje posljedica poskupljenja energenata za privredu i ugrožena domaćinstva u BiH.

Prema stavu Delegacije EU, od ukupnog iznosa novca namijenjenog BiH, predviđeno je da se ona dijele između entiteta i Brčko Distrikta i to u omjeru 66 posto za FBiH, 33 posto za RS i jedan posto za Brčko Distrikt. Između ostalog, ovaj program predviđa i obavezu domaćih vlasti da donesu program utroška sredstava ove budžetske podrške.

U informaciji se ističe važnim da BiH usvoji određene propise i politike, te da se nastave provoditi mjere podrške najugroženijoj populaciji poput subvencioniranja računa za struju u Federaciji BiH.

Inače, budžetska podrška je mehanizam koji funkcionira na način da država korisnica budžetira i isplati sredstva krajnjim korisnicima, a onda ih EK refundira državi prema unaprijed dogovorenoj shemi. U ovom slučaju BiH, ukoliko ispuni uvjet za isplatu prve tranše kroz usvajanje Akcionog plana/mape puta, može i prvom kvartalu 2023. godine očekivati alokaciju 90 posto sredstava od cjelokupnog iznosa, a preostalih 10 posto, kao druga tranša, bit će uplaćeno BiH tokom 2024. godine na osnovu procjene EK o napretku države u provođenju dogovorenih mjera.

Prva mjera podrazumijeva subvenciju kojom je predviđeno da se, od ukupnog broja od 165.000 ugroženih domaćinstava koja bi imala ovu podršku za prevazilaženje posljedica porasta cijena računa za grijanje u 2022/23., na Federaciju BiH odnosi 109.000 korisnika.

Podrška malim i srednjim preduzećima 

S tim u vezi, u što kraćem roku bit će utvrđeni kriteriji te od svih općina u FBiH osigurani podaci, odnosno prijedlog liste korisnika/domaćinstava najugroženijih kategorija kojima je ova pomoć najpotrebnija.

Također, Vlada FBiH će imenovati radnu grupu za praćenje i implementaciju budžetske podrške od EU, a koju će činiti predstavnici resornih federalnih ministarstva, institucija i stručnih službi.

Federalna vlada obavezala je i nadležne federalne organe uprave i Fond za zaštitu okoliša FBiH, da poduzmu aktivnosti na utvrđivanju još dvije liste korisnika radi provođenja ove EU podrške, i to kada je u pitanju energetska efikanost za stambene objekte, te podrška mikro, malim i srednjim preduzećima. Naime, kako je navedeno u informaciji, planirana je finansijska podrška energetske efikasnosti za ukupno 4.000 stambenih objekata u BiH, od čega se na FBiH odnosi njih 2.600.

U planu je i podrška za 400 mikro, malih i srednjih preduzeća u BiH radi osiguranja kontinuiteta poslovanja, a od tog broja, u skladu s kriterijima raspodjele, u FBiH je njih 264.

Finansijski zahtjevi 

Vlada FBiH zadužila je nadležne federalne organe uprave da se, nakon identifikacije sve tri kategorije korisnika, moraju obratiti Federalnom ministarstvu finansija radi otvaranja koda projekta u budžetu, kako bi podnijeli svoje korigirane finansijske zahtjeve za planiranje ovih sredstava u federalnom budžetu za narednu godinu.

Također, radna grupa imat će obavezu da blagovremeno izvještava Vladu o svim važnim pitanjima procesa pripreme i provođenja budžetske podrške za energetske potrebe.