Gradsko vijeće Tuzle ne želi da migranti budu smješteni na lokaciji bivše kasarne u Ljubačama, zaključeno je na današnjoj vanrednoj sjednici. Umjesto toga predlažu da se za smještaj migranata iskoristi lokacija na kojoj nema stanovništva.

Na vanrednoj sjednici Vijeća jednoglasno je usvojeno čak 19 zaključaka vezanih za smještaj migranata, a za njih su glasali svi prisutni vijećnici, pozicija i opozicija.

Odgovor Vladi FBiH

- Vlada FBiH donijela je ishitrneu, jako štetnu, katastrofalnu odluku. Pri tome su prekršili Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi, jer prilikom donešenja nisu konsultovane lokalne vlasti u Tuzli i Živinicama - rekao je gradanačalnik Tuzle Jasmin Imamović, koji je i tražio održavanje vanredne sjednice Gradskog vijeća.

Na sjednici su riječ dobili i predstavnici tuzlanskih mjesnih zajednica Ljubače, Pasci, Par Selo, Kiseljak i Husino, koji su rekli da je stanovništvo u blizini kasarne u Ljubačama veoma zabrinuto.

- U Gornjim psacima živi oko 3.500 ljudi. Ne želimo da se tu smjesti oko šest hiljada migranata, jer vidimo šta se dešavalo na području Bihaća, pljačke, tučnjave... Većina nas živi od poljoprivrede i zabrinuti smo šta će se desiti ako ti ljudi dođu u blizinu naših kuća - rekao je Senaid Avdić, predsjednik Savjeta mjesne zajednice Gornji Pasci.

Dražen Vilušić, predstavnik mještana Ljubača istakao je da su svi s tog područja saglasni da će svojim tijelima zaustaviti ulazak migranata u kasarnu.

Vijećnik Mirnes Ajanović istakao je da je prema podacima BH MAC-a, koje je dobio od gradskih vlasti u Živinicama, 115.985 metara kvadratnih oko kasarne u Ljubačama pod minama te bi stavljanje ljudi u minirano područje ugrožavanje miogranata, ali i naših građana.

Brojni zaključci

Gradsko vijeće Tuzle danas je, između ostalog, donijelo je zaključak kojim "zahtijeva zatvaranje granica BiH na način na koji su države članice EU, Bugarska, Rumunija, Madarska, Hrvatska i Slovenija, zatvorile svoje granice, pod uvjetom da državna policija izbjegne ugrožavanje života migranata".

Također, Gradsko vijeće Tuzle traži od Skupštine Tuzlanskog kantona da što prije zakaže vanrednu sjednicu povodom Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine od 14.11.2019. godine, da se kasama u Ljubačama dodijeli Vijeću Ministara Ministarstvu sigurnosti BiH za smještaj migranata te sugeriše Skupštini da se, u cilju zaštite sigurnosti građana Tuzlanskog kantona, usprotivi Odluci Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Gradsko vijeće Tuzle i Grad Tuzla posebno upozoravaju na okolnost da je veéi dio površine Vojnog objekta Ljubače minirano područje (prema podacima BH MAC-a 1 15.985 metara kvadratnih površine) te da deminiranje ovog područja nije moguće izvršiti u kratkom niti u nekom dužem roku.

Gradsko vijeće Tuzla traži od nadležnih organa da registracioni centar za strance bude na državnoj granici, kako bi se Spriječilo nekontrolisano kretanje stranaca od granice do ulaza u grad Tuzlu pa i boravak u gradu Tuzla bez odgovarajućih identifikacionih dokumenata a posebno za regiju Sjeveroistočne Bosne u Zvomiku i Bijeljini gdje je ulazak migranata najveéi. također, između ostalog, u cilju zaštite sigurnosti gradana, tražili su i promjenu prakse kada je u pitanju provjera identiteta migranata na način da se u registracionim centrima migrantima odmah izdaje identifikacioni dokument sa fotografijom migranta, ovjeren važećim pečatom, kako bi se spriječile moguće zloupotrebe identiteta migranata.

Jednim od zaključaka traži se od Vlade FBiH da do naredne redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla koja će se održati 28.11.2019. godine stavi van snage Odluku da se kasama u Ljubačama dodijeli Vijeću ministara Ministarstvu sigurnosti BiH za smještaj migranata te da o tome odmah obavijesti Gradsko vijeće Tuzla, u suprotnom će Gradsko vijeće Tuzla podnijeti zahtjeve nadležnim organima za procesuiranje odgovornih zbog pokušaja izazivanja opće opasnosti kao i o podržavanju protesta kojima će se predstavnicima mjesnih zajednica i drugim građanima Grada Tuzle pridružiti i vijećnici Gradskog vijeća Tuzla.

Upozorili su da Grad Tuzla neće dozvoliti smeštaj migranata na svom području ali smo spremni, ukoliko to bude potrebno, i finansijski podržati premještanje migranata koji se trenutno nalaze na području grada Tuzle na drugo adekvatno područje, po mogućnosti nenaseljeno područje u kojem bi se migrantima, u cilju zaštite njihovog života i zdravlja, posebno u zimskim uslovima, obezbijedio smještaj, hrana, higijena i zdravstvena zaštita ali bez narušavanja prava i sigurnosti lokalnog stanovništva.

Zaključeno je i da će Gradsko vijeće Tuzle i gradonačelnik i dalje pratiti aktivnosti na uspostavljanju migrantskog centra u Vojnoj kasami Ljubače te će, ukoliko dođe do implementacije Odluke donesene od strane Vlade Federacije BiH, ponovo adekvatno, u skladu sa svojim ovlaštenjima, djelovati.