Vrhovni sud Federacije BiH 20 juna je donio presudu kojom je, po optužnici Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona od 29.juna 2015. godine, osudio Zlatka Hušidića (50) iz St. Louisa, SAD, na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine zbog ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika. 

U postupku je dokazano da je Hušidić, tokom rata u BiH, u vrijeme trajanja oružanog sukoba između pripadnika Vojske V. Korpusa Armije BiH i pripadnika vojske tzv. "Narodne odbrane Autonomne Pokrajine Zapadna Bosna" kao komandant 1. bataljona, 1. brigade Narodne odbrane APZB, prema ratnim zarobljenicima pripadnicima V. Korpusa Armije BiH postupao suprotno odredbama Ženevske konvencije o postupanju sa ratnim zarobljenicima, saopćoilo je Tužilaštvo USK.

On je, 18. marta 1995. godine, nakon što je zarobljen veći broj pripadnika vojske V. Korpusa Armije RBiH koji su dovedeni i zatvoreni u garažu kuće vlasništvo D. A. u naselju Trnovi, općina Velika Kladuša, a koja je u blizini isturenog komandnog mjesta (IKM) 2. brigade tzv. NO APZB, došao pred kuću D. A. gdje su se nalazili izvedeni iz garaže i postrojeni zarobljeni pripadnici vojske V. Korpusa Armije RBiH.

Nakon što je izašao iz aautomobila odmah je prišao postrojenim zarobljenim pripadnicima V. Korpusa Armije BiH te počeo fizički udarati zarobljenika Ć. Đ. lijevom rukom budući da mu je desna bila povrijeđena, a zatim u lijevu zdravu ruku uzeo pušku od vojnika APZB koji se tu nalazio, te naizmjenično kundakom puške, a potom i nogama po cijelom tijelu udarao Ć. Đ. i S. F. Potom je prišao zarobljeniku P. E. također pripadniku V. Korpusa Armije RBiH te istog udario puškom u glavu i leđa, dakle dva puta, te mu na taj način nanio povrede, usljed čega su navedeni ratni zarobljenici trpjeli tešku fizičku i duševnu bol.

Nakon podizanje optužnice dana u junu 2015. godine i održanog glavnog pretresa pred prvostepenim Kantonalnim sudom u Bihaću, taj sud je 15. februara 2016. godine donio presudu kojom je Hušidića osudio na kaznu zatvora u trajanju od dvije godine. Rješenjem Vrhovnog suda Federacije BiH, žalba njegovog branioca djelomično je uvažena, te je predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje. Nakon ponovnog suđenja, Kantonalni sud u Bihaću donio je 5. jula 2018. godine presudu kojom ga je oslobodio od optužbe.

Protiv te presude Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona izjavilo je žalbu, pa je nakon održanog glavnog pretresa, Vrhovni sud FBiH donio presudu kojom ga je oglasio krivim za djelo koje mu se optužnicom stavlja na teret, te ga osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 jedne godine.

S obzirom na to da je Vrhovni sud Federacije, nakon održanog glavnog pretresa, presudom preinačio prvostepenu presudu kojom je Hušidić oslobođen od optužbe, protiv ove presude je dozvoljena žalba trećestepenom vijeću Vrhovnog suda Federacije BiH.