Objavom u Službenim novinama Kantona Sarajevo na snagu je stupila Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prekršajima protiv javnog reda i mira koju je nedavno donijelo Općinsko vijeće Novo Sarajevo.

Na taj način u nekoliko stavki mijenjaju se formulacije prekršaja protiv javnog reda i mira u ovo sarajevskoj općini.

Između ostalog, izmijenjena je i odredba koja propisuje kazne za one koje se bave vradžbinama. Tako će se novčanom kaznom od 200 do 600 KM kazniti za prekršaj onaj ko uznemirava građane vračanjem, proricanjem sudbine ili sličnim obmanjivanjem, ili ko objavljuje oglase, propagira ili na drugi način građane poziva ili podstiče da se podvrgnu vračanju ili proricanju sudbine ili ko u vračanju na bilo koji način pomaže licu koji se bavi tim aktivnostima.

Ova stavka postojala je do sada u sličnom obliku, ali je sada konkretizirana ovom formulacijom.

Novim pravilima predviđene su kazne i za one koji vrše bilo koje usluge na raskrsnicama.  Umjesto dosadašnje odredbe da će kaznom od 100 KM biti kažnjen onaj ko prodaje novine ispred i na raskrsnicama, odluka je sada proširena na one koji prodaje novine ili druge predmete ispred ili na raskrsnicama ili ko se bespotrebno zadržava na raskrsnicama ili uz saobraćajnice na način da ometa učesnike u saobraćaju, nudeći bilo koje druge vrste usluga.