Javna ustanova Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo je osnovana Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 13.09.2021. godine.

Od 09.03.2022. godine postepeno se kapacitiraju i ostala radna mjesta, a samo dva mjeseca nakon toga Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo i Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH su organizovali press konferenciju kako bi, kako su naveli, ukazali na netransparentno zapošljavanje u Institutu za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS. Članovi sindikata su tada istakli da je idejao o osnivanju Instituta dobra, ali da je gotovo sve oko ovog instituta netransparentno te samim tim i sporno. Jedno od ključnih nedoumica tada je bio i Pravilnik o radu.

Kako navode iz Instituta, ova javna ustanova ima Pravilnik o radu kojeg je u skladu sa Odlukom o osnivanju Javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS donio Upravni odbor, na prijedlog direktorice Javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo Senade Salihović.

- Sastavni dio Pravilnika o radu je i sistematizacija radnih mjesta, a opisi poslova Instita nisu preuzeti niti od jednog obrazovnog sistema. Sistematizavija djelomično uključuje dobre prakse i trendove u drugim obrazovnim sistemima ali definitivno prati savremene teorijske postavke o tome na koji način se vodi obrazovna politika i šta čini sutvove te obrazovne politike, te je u skladu s tim formirana i organizaciona šema Instituta na bazi pet sektora koji su usmjereni prema učeniku – kazala je za Faktor direktorica Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS Senada Salihović te dodala:

- Prvi sektor se odnosi na Nastavni plan i program kao i na eksterno ocjenjivanje, međunarodne programe i programe cjeloživotnog učenja. Drugi sektor se odnosi na vannastavne aktivnosti, posebne programe, rad sa djecom s teškoćama, iseljeništvo i dijasporu, rad sa talentovanim i nadarenim učenicima, liderstvo i isvrsnost, kao i dobrobit učenika. Treći, četvrti i peti sektor održavaju samo infrastrukturu Instituta odnosno obrazovnog sistema kojima se postižu zadati ishodi krož prava dva sektora. Treći sektor odnosi se na udžbenike i nastavne materijale, gdje ćeo nastojati definitivno urediti udžbeničku politiku na bazi Zakona o udžbenicima u Kantonu Sarajevu, te standardizirati nastavne materijale kako bismo se što brže približili standardima međunarodnih istraživanja funkcionalne pismenosti, ali i ishodima kroz kurikulume koje smo sebi zactali.

Četvrti sektor, možda i najvažniji u kontekstu puteva kako postići zadane ciljeve i ishode jeste sektor koji se odnosi na ljudske resurse, na stručnu edukaciju, profesionalni razvoj direktora, pomoćnika direktora u školama, saradnika, stručnih saradnika u službama, nastavnika i drugog osoblja radno angažovanog u školama. Peti sektor ima zadatak analizirati godišnje programe rada, pomoći školama i biti podrška u izradi kvalitetnih programa rada kako bi školski život reflektovao najbolje prakse koje se mogu primijeniti u obrazovnom sistemu – pojasnila je Salihović te istakla da ovaj peti sektor posebno analizira školsku infrastrukturu, gdje će na sistematizovan način napraviti uvod i plan razvoja daljih resursa u obrazovanju, što se odnosi na školski ambijent kao i na nastavna sredstva, učila i pomagala.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS, na čelu sa ministricom Naidom Hota-Muminović, je upravni organ i ono kao takvo daje smjer i pravac obrazovanim politikama.

- Institut je stručno mjesto i nastoji razraditi i obrazovnoj zajednici ponuditi, te vršiti stručni nadzor nad provedbom raznih programa kojima se unapređuje obrazovni sistem i kroz koje se provodi obrazovna reforma – ističe direktorica.

Nakon optužbi da zapošljavanje u Insititu nije obavljeno na osnovu javnog konkursa, ministrica Naida Hota-Muminović je tada najavila popunjavanje određenog broja radnih mjesta putem javnog konkursa te dodala da su u Instititu zaposleni istaknuti prosvjetni radnici.

Na upit o imenima usposlenih, njihovim plaćama, rečeno nam je da sve informacije pronađemo u Registru zaposlenih u javnoj sektoru pri Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS, što smo i učinili.

U Registru se nalaze 23 osobe koje se vode kao uposlenici ovog instituta. Njih 12 se vodi kao uposlenici sa visokom stručnom spremom (VSS), 10 kao magistri i samo je jedan doktor nauka. Međutim, visina njihove plaće ovisi o funkciji koju objašaju u Institutu.

Tako naprijemjer, doktor nauka na poziciji višeg stručnog saradnika za podršku djeci i učenicima sa teškoćama ima plaću 1.881 KM, dok tri pomoćnika direktorice, sa nižim stepenom obrazovanja, primaju 2.046 KM.

U svakom slučaju, najniža plaća u Institutu je 1.881 KM, dok se prosjećna plaća u obrazovanju kreće od 1.150 KM do 1.160 KM, a mnoštvo je prosvjetnih radnika koji primaju manje od 1.000 KM.

Rješenjem Općinskog suda u Sarajevo od 09. 03. 2022. godine, Senada Salihović, je upisana kao lice ovlašteno za zastupanje Javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo, odnosno kao direktorica.

U Registru imenovanih lica KS direktorica Instituta Senada Salihović sa VSS ima plaću 2.277 KM, dok se njeno ime nalazi i u Registru zaposenih u javnom sektoru KS kao viši savjetnik JU "Treća gimnazija" sa primanjima 1.584 KM.