Venecijanska komisija pohvalila je vlasti Bosne i Hercegovine na njihovoj spremnosti da bolje osiguraju integritet i odgovornost javnih službenika, ali naglašava da je potrebno uskladiti relevantne zakonske propise na svim nivoima - države, entiteta, distrikta Brčko i kantona.

Prema mišljenju, bilo bi poželjno prenijeti ove nadležnosti na državni nivo. Međutim, ako je to nemoguće iz političkih razloga, entiteti i Brčko Distrikt trebali bi barem uskladiti svoje zakone i povjeriti njihovu implementaciju tijelu na državnom nivou, ili, barem, imati mogućnost žalbe tom tijelu.

Nacrt zakona ima gotovo identična pravila o sukobu interesa, darovima i nekompatibilnosti za imenovanih dužnosnika i zastupnika. Međutim, iako bi trebala postojati pravila o sukobu interesa koja se primjenjuju na zastupnike, takva se pravila moraju prilagoditi njihovoj ustavnoj ulozi i usvojiti i provoditi na takav način da se očuvaju, kao i autonomija Parlamenta.

Zakon mora jasno propisati dužnost javnih službenika da sukob prijave svom nadređenom i/ili nadzornom tijelu, definiraju oblik takvih izjava i preciziraju ko i kako je izuzet u slučaju sukoba interesa.

Sukob interesa ne treba se stavljati na isti nivo kao zloupotreba položaja iz lične koristi. Zabranjeni poklon nije isto što i mito, iako to može postati ako postoji quid pro quo razmjena. Zabrana paralelnog zapošljavanja ili poslovne aktivnosti imenovanih dužnosnika trebala bi biti gotovo apsolutna.

Što se tiče mehanizma provedbe, članovi Komisije za sukob interesa (CoIC) trebali bi biti imenovani kvalificiranom većinom glasova u Parlamentu ili putem nekog oblika proporcionalne zastupljenosti glavnih političkih snaga. Treba napustiti etničke kvote u komisiji, a članove treba birati samo na temelju njihovih kompetencija i reputacije. Komisija bi trebala postati administrativno i financijski nezavisna.

Konačno, ozbiljno kršenje pravila o sukobu interesa trebalo bi jasno definisati kao disciplinski prekršaj, a uporno nepodnošenje tačne prijave imovine trebalo bi biti krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora.

Mišljenje je pripremljeno u okviru Mehanizma za koordinaciju vještačenja u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope "Horizontalni instrument za zapadni Balkan i Tursku 2019-2022".