Kako je istakao u svom izlaganju ministar privrede KS Adnan Delić, u ovom nacrtu ponuđena su nova zakonska rješenja koja imaju za cilj osigurati lakše i djelotvornije upravljanje ovim prirodnim resursom, uz njegovo očuvanje i unapređenje. Također, predviđeno je značajno fiskalno olakšanje poslovanja privrednih subjekata u KS.

- Osnovna novina predloženih izmjena jeste potpuno ukidanje naknade za opću korisnu funkciju šuma, koju su do sada bili dužni plaćati svi poslovni subjekti u KS, shodno svojim godišnjim prihodima, a koje prema svim relevantnim analizama predstavljaju dodatni teret u poslovanju privrednih subjekata - istakao je Delić.

Na osnovu analize prihoda koji su ostvarivani na ovaj način, predloženo je da se taj iznos osigura iz budžeta KS u svrhu finansiranja svih aktivnosti koje se tiču očuvanja šumskog biodiverziteta i unapređenja šuma u KS.

Kako je istakao ministar Delić, analize su pokazale da dosadašnji način brige i čuvanja šuma nije bio zadovoljavajući i pokazao je niz manjkavosti. Nova zakonska rješenja predviđaju da dosadašnje čuvanje šuma, koje sada vrši Uprava za šumarstvo u okviru resornog ministarstva, treba da preuzme Kantonalno javno preduzeće Sarajevošume.

- Smatramo da ovi poslovi treba da budu u nadležnosti ovog preduzeća, kao korisnika šuma i nekoga ko upravlja nad 64 posto šumskog zemljišta u KS. U prilog tome idu i iskustva iz drugih kantona gdje je čuvanje šuma povjereno korisniku šuma koji na ovaj način dobija i odgovornost i ulogu, ne samo korisnika šuma nego i nekoga ko čuva i brine o šumama - naglasio je Delić.

Izmjenama i dopunama Zakona predviđeno je da čuvari šuma počiniocima prekršaja u šumi na licu mjesta izdaju prekršajni nalog, što predstavlja značajnu novinu u odnosu na prethodni zakon, a s ciljem adekvatne i neposredne zaštite šuma od ilegalnih aktivnosti i počinilaca istih.

Ono što je također važna odrednica ovog zakona jeste činjenica da se kazne predviđaju i za čuvare šuma kao prema pravnom licu, ukoliko zakažu u zaštiti šuma ili u blagovremenoj evidenciji štete.

- Ukoliko čuvari šuma ne bi provodili aktivnosti na zaštiti šuma, odnosno blagovremeno obilježavali i evidentirali štete i poduzimali daljne neophodne radnje, Zakon predviđa dužnost korisnika šuma da nadoknadi štetu i istu uplati u Budžet KS na osnovu rješenja šumarskog inspektora, te prekršajno odgovara kao pravno lice - pojasnio je Delić.

Istakao je i da je u kaznenim odredbama ovog zakona predviđena i prekršajna odgovornost čuvara šuma, kao odgovornog lica u pravnom licu, što do sada nije bilo moguće.

- Smatramo da će korisnik šuma u organizaciji čuvarske službe moći na lakši i jednostavniji način istu organizovati, kao i poduzimati aktivnosti rotacije čuvara šuma po čuvarskim rejonima, eventualnom sankcinisanju nesvjesnih i neodgovornih čuvara šuma, organizovati noćne dežure i dežure u vrijeme praznika, prijevoz i deponovanje oduzetih šumskih proizvoda i slično - kazao je ministar.

Naglasio je i da se novim zakonskim rješenjima, osim navedenog, jasnije definira šuma s posebnom namjenom, kao i postupak i nadležnosti za proglašenje šuma s posebnom namjenom, podizanje kvaliteta upravljanja šumama u državnom vlasništvu, te ukidanje naknade vlasnicima privatnih šuma za troškove stručnih poslova koje obavlja Uprava za šumarstvo, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.